Haluam­me tar­jo­ta teil­le ensim­mäi­sen Avai­met käteen -kun­non­val­von­ta­mit­tauk­sen, jon­ka avul­la saa­daan tar­kas­ti sel­vi­tet­tyä las­tua­mis­nes­tei­den kun­to kaik­kien kah­dek­san eri indi­kaat­to­rin osal­ta. Mit­tauk­seen kuu­luu aero­bi­set ja anae­ro­bi­set bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat, pH- ja TDS-, eli ioniar­vo sekä kon­sent­raa­tio. Pal­ve­lu sisäl­tää kaik­ki tar­vik­keet, läm­pö­kont­rol­loi­dun kul­je­tuk­sen näyt­teil­le labo­ra­to­rioom­me, mik­ro­bien kas­va­tuk­sen sopi­val­la ela­tusa­lus­tal­la inku­baat­to­ris­sa ja kaik­kien arvo­jen mit­taa­mi­sen kehit­ty­neil­lä väli­neil­lä. Näyt­teen­ot­to vie aikaa vain kak­si minuut­tia! Asian­tun­ti­jam­me laa­ti­vat tulok­sis­ta rapor­tin toi­men­pi­de­suo­si­tuk­si­neen ja lähet­tä­vät sen teil­le säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä. Raport­ti sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van tie­don hel­pos­ti luet­ta­vas­sa muo­dos­sa.

Kysyt­tä­vää? Hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa mie­lel­lään. Ota yhteyt­tä ohei­sen cha­tin kaut­ta, tai soi­ta nume­roon 020 758 9770. Pal­ve­lu ei mak­sa mitään, eikä sido tei­tä mihin­kään!

Jos kiin­nos­tuit­te, jät­tä­kää yhteys­tie­ton­ne ohei­sen lomak­keen avul­la, niin kat­so­taan yhdes­sä sopi­va mit­tausai­ka.

Ilmainen Avaimet käteen -kunnonvalvontamittaus

Tie­to­suo­ja­se­los­te

2 + 10 =