Tuotteet & palvelut

Spesnes Purgas ‑puhdistuslaite

Paten­toi­tu Suo­mes­sa kehi­tet­ty Spes­nes Pur­gas ‑jär­jes­tel­mä puh­dis­taa las­tua­mis­nes­teet mik­ro­beis­ta säh­kö­mag­neet­ti­sen sätei­lyn avul­la ilman hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja. Sar­jan lait­teet ovat täy­del­li­nen rat­kai­su pois­ta­maan sekä mik­ro­bien että bio­si­dien aiheut­ta­mat terveys‑, ympä­ris­tö- ja lai­teon­gel­mat!

  • Jopa kah­dek­san­ker­tais­taa nes­teen käyt­töiän
  • Pois­taa bak­tee­rien aiheut­ta­mat työ­ter­vey­son­gel­mat
  • Vähen­tää konei­den, työ­ka­lu­jen ja työs­tö­kap­pa­lei­den kor­roo­sio­ta
  • Paran­taa nes­tei­den toi­min­ta­ky­kyä
  • Vähen­tää sei­sok­ke­ja
  • Mini­moi ympä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sen

Lait­teet saat­te ris­kit­tö­mäs­ti edul­li­sel­la hin­nal­la ilman mää­rä­ai­kai­suuk­sia!

Spesnes Concras ‑kunnonvalvonta

Leik­kuu­nes­teet vaa­ti­vat jat­ku­vaa ja sään­nöl­lis­tä kun­non­val­von­taa, jot­ta nes­te toi­mii halu­tul­la taval­la, se ei aiheu­ta työ­ter­vey­son­gel­mia ja kes­tää pit­kään. Nes­teis­sä tapah­tuu usei­ta eri­lai­sia muu­tok­sia riip­puen toi­min­taym­pä­ris­tös­tä, ajas­ta, mate­ri­aa­leis­ta ja useis­ta muis­ta teki­jöis­tä, joten on tär­ke­ää, että kun­non­val­von­ta on tar­peek­si laa­ja-alais­ta havait­se­maan kaik­ki muu­tok­set. Sään­nöl­li­syyt­tä vaa­di­taan, jot­ta kaik­kiin muu­tok­siin voi­daan rea­goi­da ajois­sa, eikä tur­hia vaihto‑, laa­tu- tai ter­veys­kus­tan­nuk­sia pää­se syn­ty­mään. Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta piden­tää mer­kit­tä­väs­ti leik­kuu­nes­tei­den käyt­töi­kää, opti­moi nes­teen toi­min­nan ja paran­taa mer­kit­tä­väs­ti työym­pä­ris­töä!

Spes­nes Conc­ras sisäl­tää:

  • Ela­tusa­lus­tat mik­ro­beil­le
  • Inku­baat­to­ri mik­ro­bien tark­kaan ana­lyy­siin
  • Kaik­ki mit­ta­rit ja väli­neet näyt­teen­ot­toon (pH, kon­sent­raa­tio, TDS jne.)
  • Ammat­ti­lais­ten tuot­ta­man rapor­tin sel­kein toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sin, min­kä avul­la nes­teen yllä­pi­to on help­poa, sääs­töt suu­ria ja työym­pä­ris­tön paran­tu­mi­nen mer­kit­tä­vää!

 

Koulutus

Haluat­te­ko var­mis­tua tur­val­li­ses­ta ja kes­tä­väs­tä työym­pä­ris­tös­tä ammat­ti­lais­ten avul­la? Tar­vit­set­te­ko kou­lu­tus­ta las­tua­mis­nes­tei­siin liit­ty­vis­tä työterveys‑, lai­te- ja ympä­ris­tö­on­gel­mis­ta? Aiheut­taa­ko nes­teen vaih­dot lii­kaa tuo­tan­to­sei­sok­ke­ja ja kus­tan­nuk­sia? Tar­joam­me asian­tun­te­mus­tam­me eri­lais­ten pai­kan­pääl­lä suo­ri­tet­ta­vien tes­tien, ana­lyy­sien ja kou­lu­tus­ten avul­la. Hyö­dyt ovat mer­kit­tä­vät: sääs­töä, työ­hy­vin­voin­tia ja kes­tä­vyyt­tä koko tuo­tan­to­pro­se­sis­sa.