Leikkuunestekoulutus

1370,00  (sis. ALV 24 %)

Räätälöity koulutus leikkuunesteistä

Tuotetunnus (SKU): 1009004 Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Onko teil­lä ongel­mia leik­kuu­nes­tei­den kans­sa, haluat­te­ko oppia huo­leh­ti­maan nes­teis­tä parem­min tai valit­se­maan sopi­van tyyp­pi­set nes­teet työs­tö­ko­nei­siin­ne? Eikö aika rii­tä moni­mut­kais­ten rat­kai­su­jen sel­vit­tä­mi­seen? Me autamme.

Kou­lu­tus rää­tä­löi­dään asia­kas­koh­tai­ses­ti ja on pituu­del­taan 4–6 tun­tia. Kou­lu­tuk­ses­sa voi­daan käsi­tel­lä esimerkiksi:

 • Nes­tei­den laa­du­kas ylläpito
 • Mil­lai­set nes­teet toi­mi­vat prosessissamme
 • Kuin­ka nes­teet vai­kut­ta­vat työstöön
 • Kuin­ka nes­teet vai­kut­ta­vat laatuun
 • Kuin­ka nes­teet vai­kut­ta­vat työterveyteen
 • Kor­roo­sio-ongel­mien ratkaisut
 • Vaah­toa­mi­son­gel­mien ratkaisut
 • Bak­tee­rien, homei­den ja hii­vo­jen vai­ku­tuk­set nesteeseen
 • Suo­da­tus­jär­jes­tel­mät
 • Nes­teen vaihtaminen
 • Jät­teen hävittäminen

Kou­lu­tus antaa teil­le val­miu­det paran­taa työs­tö­nes­teis­tä joh­tu­via ongel­mia mer­kit­tä­väs­ti. Meil­lä on vuo­sien koke­mus leik­kuu­nes­teis­tä sekä käy­tän­nön että teo­rian näkö­kul­mas­ta, joten pys­tym­me anta­maan teil­le laa­du­kas­ta opetusta.

Eikä ongel­man­rat­kai­sua tar­vit­se lopet­taa kou­lu­tuk­seen, sil­lä asiak­kaa­nam­me neu­vom­me mie­lel­läm­me työs­tö­nes­te­haas­teis­sa myös tule­vai­suu­des­sa. Lisäk­si saat­te mate­ri­aa­lit kuten auto­maat­ti­set mit­taus­pöy­tä­kir­jat käyttöönne.

Kysy lisää tai tilaa pal­ve­lu, niin sovi­taan tar­kem­pi sisäl­tö. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Spesnes:n Joo­nas Heikkinen.

Tila­tes­sa­si kou­lu­tuk­sen yhtey­des­sä Sääs­tö­kart­ta-pal­ve­lun, tar­joam­me Sääs­tö­kar­tas­ta 20 % alennuksen!