Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Spes­nes Oy
Y‑tunnus: 2919844–4
Osoi­te: Tii­lik­ka­lan­tie 840
Pos­ti­nu­me­ro: 52700
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Män­ty­har­ju
Puhe­lin­nu­me­ro: 041 439 0616
Säh­kö­pos­tio­soi­te: info@spesnes.com

 

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Nimi: Joo­nas Heik­ki­nen
Puhe­lin­nu­me­ro: 041 439 0616
Säh­kö­pos­tio­soi­te: info@spesnes.com

 

Rekis­te­rin käyttötarkoitus 

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käytetään:

Asiak­kaan tun­nis­ta­mi­seen. Tilaus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehittämiseen.

 

Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

 

Rekis­te­rin tietosisältö 

Hen­ki­lön nimi, Säh­kö­pos­tio­soi­te, Puhe­lin­nu­me­ro, Ase­ma yri­tyk­ses­sä, Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus, Osoitetiedot.

 

Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

 

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet 

Rekis­te­riin kerä­tään tietoja:

Hen­ki­löl­tä itseltään.

 

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulkopuolelle.

 

Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö 

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja pal­ve­lui­ta. Käy­täm­me Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lua, jon­ka avul­la seu­raam­me sivus­ton kävi­jä­lii­ken­net­tä ja käyt­täy­ty­mis­tä sivuilla.

 

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kautta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

 

Kävi­joi­den ja käy­tök­sen seu­ran­taan käy­tet­tä­vät pal­ve­lut ja välineet:

  1. Google Ana­ly­tics
  2. MailC­himp

 

Rekis­te­rin suojaus 

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

 

Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekis­te­röi­dyn oikeudet 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus valvontaviranomaiselle.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Datenschutzerklärung

Regis­ter­bet­rei­ber 

Name: Spes­nes Oy
Unter­neh­mens-ID: 2919844–4
Adres­se: Tii­lik­ka­lan­tie 840
PLZ: 52700
Ort: Män­ty­har­ju, Finn­land
Tele­fon: +358 41 439 0616
E‑Mail: info@spesnes.com

Datenschutz­beauft­rag­ter

Name: Joo­nas Heik­ki­nen
Tele­fon: +358 41 439 0616
E‑Mail: info@spesnes.com

Verwen­dungszweck des Registers 

Die gesam­mel­ten per­so­nen­bezo­ge­nen Daten wer­den für die fol­gen­den Zwec­ke verwendet:

Zur Iden­ti­fizie­rung der Kun­den. Zur Ausfüh­rung der Auft­rä­ge sowie zur Pfle­ge und wei­te­ren Ver­bes­se­rung der Kundenbeziehungen.

Grund­la­ge des Sam­melns und Verar­bei­tens der Daten

Die Daten des Kun­den wer­den mit der Einwil­li­gung des Kun­den gesam­melt und verar­bei­tet oder die­nen dem Zweck, die mit den Kun­den gesch­los­se­nen Vert­rä­ge auszuführen.

Date­nin­halt des Registers 

Name der Per­son, E‑Mail-Adres­se, Tele­fon­num­mer, Posi­tion im Unter­neh­men, Name des Unter­neh­mens, Unter­neh­mens-ID, Postanschrift.

 

Dau­er der Auf­bewah­rung der Daten

Per­so­nen­bezo­ge­ne Daten blei­ben so lan­ge ges­peic­hert, wie man sie für die Ausfüh­rung der mit den Kun­den gesch­los­se­nen Vert­rä­ge oder zur Wei­te­rentwicklung des Kun­den­diens­tes benötigt.

Regu­lä­re Datenquellen 

Die im Regis­ter gesam­mel­ten Daten stam­men aus den fol­gen­den Quellen:

Von den bet­ref­fen­den Per­so­nen selbst.

Regu­lä­re Wei­ter­ga­be von Daten

Die Daten wer­den in der Regel nicht an Drit­te außer­halb unse­res Unter­neh­mens weitergegeben.

Verwen­dung von Cookies 

Wir verwen­den auf unse­ren Web­sei­ten sog. Coo­kies. Coo­kies sind klei­ne Text­da­teien, die an den Com­pu­ter des Benutzers gesandt und dort ges­peic­hert wer­den und die dem Bet­rei­ber der Web­sei­ten die Iden­ti­fizie­rung von häufi­gen Besuc­hern der Sei­ten ermöglic­hen, die das Anmel­den der Besuc­her erleich­tern und es möglich mac­hen, von den Besuc­hern kol­lek­ti­ve Daten zu ers­tel­len. Mit die­sen Rück­mel­dun­gen kön­nen wir den Inhalt unse­rer Web­sei­ten stän­dig wei­te­rentwic­keln. Die Coo­kies scha­den den Com­pu­tern der Nutzer oder ihren Dateien nicht. Wir benutzen sie in der Wei­se, dass wir unse­ren Kun­den in Abs­tim­mung auf ihre indi­vi­duel­len Bedürf­nis­se Daten und Dienst­leis­tun­gen bereits­tel­len. Wir nutzen Google Ana­ly­tics, um den Besuc­her­ver­kehr auf unse­ren Web­sei­ten und das Nutzer­ver­hal­ten zu analysieren.

Falls Besuc­her unse­rer Web­sei­ten es nicht akzep­tie­ren, dass wir mit Coo­kies die genann­ten Daten erhe­ben, erlau­ben die meis­ten Brow­ser die Deak­ti­vie­rung der Coo­kie-Funk­tion. Dies geschieht in der Regel über die Eins­tel­lun­gen des Browsers.

Bit­te berück­sich­ti­gen Sie jedoch, dass Coo­kies für die sach­ge­mäße Funk­tion unse­rer Web­sei­ten und für die Ausfüh­rung der von uns ange­bo­te­nen Dienst­leis­tun­gen notwen­dig sein können.

Schutz des Registers 

Die Übert­ra­gung der Daten erfolgt über eine SSL-geschütz­te Verbindung.

Die elekt­ro­nischen Daten sind durch eine Firewall sowie durch Benutzer­ken­nung und Passwort geschützt.

Nur solc­he Mitar­bei­ter des Regis­ter­bet­rei­bers haben ein Recht auf Zugriff zu den Daten, die die­se Daten in ihrer Arbeit benötigen.

Auto­ma­ti­sier­te Entscheidungen

Auto­ma­ti­sier­te Entschei­dun­gen im Einzel­fall (Arti­kel 22 der EU-Datenschutz­ve­rord­nung) wer­den nicht gefällt.

 Rech­te des Registrierten 

Jede in unse­rem Regis­ter regi­strier­te Per­son hat das Recht zu überprü­fen, welc­he sie bet­ref­fen­den Daten im Per­so­nen­da­ten­re­gis­ter ges­peic­hert sind. Hierzu ist ein unterschrie­be­nes schrift­lic­hes Prü­fung­ser­suc­hen an die für die Regis­te­ran­ge­le­gen­hei­ten zus­tän­di­ge Per­son zu richten.

Das Prü­fungs­recht kann kos­ten­frei höchs­tens ein­mal im Jahr in Anspruch genom­men werden.

Die regi­strier­ten Per­so­nen haben das Recht, die Löschung oder Kor­rek­tur von feh­ler­haf­ten oder veral­te­ten Anga­ben oder die Übert­ra­gung von Daten aus einem Sys­tem an ein ande­res zu ver­lan­gen. Gemäß den Arti­keln 18 und 21 der EU-Datenschutz­ve­rord­nung haben sie fer­ner das Recht, die Verar­bei­tung von sie bet­ref­fen­den Daten einzuschrän­ken oder zu untersagen.

Die regi­strier­ten Per­so­nen haben das Recht, ihre frü­her gege­be­ne Einwil­li­gung zur Verar­bei­tung ihrer Daten zu wider­ru­fen oder über die Verar­bei­tung ihrer per­so­nen­bezo­ge­nen Daten bei der zus­tän­di­gen Auf­sichts­be­hör­de eine Beschwer­de einzulegen.

Die regi­strier­ten Per­so­nen haben außer­dem das Recht, die Verwen­dung ihrer Daten zu Zwec­ken des Direkt­mar­ke­tings zu untersagen.