Teknologia

Kaikissa yleisimmissä lastuamisneste-emulsioissa kasvaa mikrobeja, joista haitallisimpia ovat erilaiset bakteerit ja sienet. Lastuamisnesteissä on havaittu satoja erilaisia mikrobeja, joista suuri osa on haitallisia sekä henkilöstölle, työstökoneille että ympäristölle.

Mitä hait­taa mik­ro­beis­ta on?

  • Usein suu­rin yksit­täi­nen teki­jä nes­teen pilaan­tu­mi­ses­sa
  • Aiheut­ta­vat mer­kit­tä­vän osan koneis­ta­jien ammat­ti­tau­deis­ta kuten lima­kal­vo­jen ärty­mi­ses­tä ja iho-ongel­mis­ta
  • Syö­vät nes­teen tär­kei­tä lisä­ai­nei­ta kuten kor­roo­sio­nes­to- ja voi­te­luai­nei­ta
  • Aineen­vaih­dun­ta­tuot­teet hap­pa­moit­ta­vat nes­tet­tä alen­taen sen pH-arvoa ja aiheut­taen siten kor­roo­sio­ris­kin kas­vua
  • Tuot­ta­vat nes­tee­seen ja huo­neil­maan myr­kyl­li­siä endo­tok­sii­ne­ja
  • Tuk­ki­vat lait­teis­ton osia ja put­kis­to­ja
  • Erit­tä­vät pahan­ha­jui­sia yhdis­tei­tä

Spesnes X

Spes­nes X-sar­jan lait­teet ovat tar­koi­tet­tu las­tua­mis­nes­te-emul­sioi­den mik­ro­bi­kan­to­jen hal­lit­se­mi­seen luo­tet­ta­vas­ti ilman hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja myrk­ky­jä. Lait­tei­den teho riit­tää tuhoa­maan jopa 99,9% kai­kis­ta hai­tal­li­sis­ta mik­ro­beis­ta ja sen teho perus­tuu säh­kö­mag­neet­ti­sen UV-C-sätei­lyn hei­jas­ta­mi­seen las­tua­mis­nes­tee­seen paten­toi­dun lait­teis­ton avul­la. Kor­ke­ain­ten­si­teet­ti­nen sätei­ly tuho­aa bak­tee­rien, sie­nien ja mui­den mik­ro­bien DNA-raken­tei­ta  ja estää siten nii­den kas­vun nes­tees­sä. Täy­sin uusi tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa tehok­kaan ja toi­min­ta­var­man käy­tön kone­pa­jaym­pä­ris­tös­sä, min­kä ansios­ta voim­me tar­jo­ta luo­tet­ta­vaa pal­ve­lua, jon­ka avul­la paran­ne­taan työ­paik­kaa, sääs­te­tään kus­tan­nuk­sia ja vähen­ne­tään ympä­ris­tö­kuor­maa

Lait­teen toi­min­ta perus­tuu uuden­lai­seen kol­mois­kam­mio­tek­no­lo­gi­aan, jos­sa sätei­ly­läh­teet on irroi­tet­tu nes­te­ti­las­ta. Teho­kas UV-C-sätei­ly hei­jas­te­taan ainut­laa­tui­sel­la poly­tet­rafluo­rie­tee­ni-reflek­to­ril­la jopa 95% tehol­la nes­teen pin­ta­ker­rok­seen, jos­sa mik­ro­bien DNA:n ade­nii­ni-tymii­ni-emäs­pa­rien mole­kyy­li­si­dok­set kat­kais­taan, mikä estää nii­den lisään­ty­mi­sen ja tuho­aa siten nii­den elin­mah­dol­li­suu­det. Kol­mois­kam­mio­tek­no­lo­gia reflek­tio­jär­jes­tel­mäl­lä estää höy­rys­ty­mi­sen aiheut­ta­man sätei­ly­läh­tei­den tehon­ale­ne­man, joten Spes­nes X toi­mii tehok­kaas­ti ympä­ri vuo­den. Lisäk­si raken­ne on suun­ni­tel­tu niin, että  nes­te ei pää­se lait­teis­tos­ta ulos ilman, että sii­hen on koh­dis­tet­tu puh­dis­ta­vaa sätei­lyä. Mik­ro­bit lisään­ty­vät eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti, joten jär­jes­tel­mä on teh­ty siten, että se toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, eikä hai­tal­li­set bak­tee­rit, sie­net ja muut mik­ro-orga­nis­mit pää­se siten lisään­ty­mään mis­sään vai­hees­sa. Lait­tees­ta on nel­jä eri teho­ver­sio­ta, jot­ta voim­me toi­mit­taa juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne sopi­van lait­teis­ton. Suu­rin ver­sio sovel­tuu jopa 600 lit­ran las­tua­mis­nes­te­jär­jes­tel­miin ja toi­min­nan takaa­mi­sek­si nes­teen kun­toa ja mik­ro­bi­pi­toi­suut­ta voi­daan mita­ta sään­nöl­li­ses­ti.

Ainut­laa­tui­nen pal­ve­lu­kon­sep­tim­me mah­dol­lis­taa lähes ris­kit­tö­män lai­te­han­kin­nan ilman mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sia. Edul­li­seen kuu­kausi­hin­taan sisäl­tyy sekä lait­teen käyt­tö että vuo­sit­tai­set huol­lot ja tar­kas­tuk­set. Saat­te myös käyt­töön­ne ilmai­sen neu­von­ta­pal­ve­lun, jos­ta saat­te lisä­tie­to­ja las­tua­mis­nes­teis­tä, nii­den seu­ran­nas­ta ja kun­nos­ta. Lisäk­si teil­lä on mah­dol­li­suus vali­ta taso­kas las­tua­mis­nes­teen kun­non­val­von­ta­pal­ve­lu, jos­sa mit­taam­me nes­teen kun­toa sään­nöl­li­ses­ti useil­la eri indi­kaat­to­reil­la kuten mik­ro­bi­tes­teil­lä, pH-ana­lyy­sil­la ja kon­sent­raa­tio­mit­tauk­sil­la. Luo­tet­ta­va kun­non­val­von­ta vähen­tää tur­hia nes­teen vaih­to­ja ja sei­sok­ke­ja, paran­taa työil­ma­pii­riä sekä vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti ongel­ma­jät­teen tuo­tan­toa.

Kunnonvalvonta

Las­tua­mis­nes­teet vaa­ti­vat jat­ku­vaa kun­nos­sa­pi­toa sii­nä mis­sä muut­kin työ­ka­lut. Toi­mi­vat nes­teet ovat ehdot­to­man tär­kei­tä tehok­kaal­le ja laa­duk­kaal­le tuo­tan­nol­le, eikä sen kun­nos­ta kan­na­ta tin­kiä. Kun­non­val­von­ta­pal­ve­lum­me on luo­tet­ta­va tapa seu­ra­ta sään­nöl­li­ses­ti las­tua­mis­nes­tei­den toi­mi­vuut­ta ja aut­taa enna­koi­maan muun muas­sa vaih­to­tar­vet­ta, joten voit suun­ni­tel­la tuo­tan­to­sei­so­kit ja toi­mi­tusa­jat tar­kem­min, toi­mien siten esi­mer­kil­li­ses­ti niin asiak­kai­den kuin työn­te­ki­jöi­den näkö­kul­mas­ta, vähen­täen samal­la pois tur­hat vaih­to­ker­rat.

Kun­non­val­von­nas­sa seu­ra­taan nes­tees­tä kah­dek­saa eri muut­tu­jaa, jot­ka kaik­ki ovat toi­min­nan kan­nal­ta erit­täin tär­kei­tä: Aero­bi­set ja anae­ro­bi­set bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat, TDS, pH sekä kon­sent­raa­tio. Nämä kaik­ki teki­jät muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, jon­ka avul­la voim­me enna­koi­da nes­teen toi­min­taa tehok­kaas­ti. Saat­te tulok­sis­ta sel­keän rapor­tin, jos­sa esi­te­tään sekä yksit­täis­ten konei­den arvot että yhteen­ve­don tulok­sis­ta. Lisäk­si asian­tun­ti­jam­me anta­vat sel­keät toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set, joi­den perus­teel­la nes­tei­den kun­non hal­lin­ta on help­poa. Pal­ve­lu­vaih­toeh­tom­me:

Spesnes Mikrobi

Mik­ro­bi-pal­ve­lu sisäl­tää kaik­ki mik­ro-orga­nis­mi­mit­tauk­set, eli aero­bi­set ja anae­ro­bi­set bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat. Lähe­täm­me teil­le ainut­laa­tui­sen läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van näyt­teen­ot­toa var­ten sekä sel­keät toi­min­taoh­jeet. Otat­te jokai­ses­ta työs­tö­ko­nees­ta näyt­teet (n.2 min./ näy­te) ja lähe­tät­te ne meil­le ana­ly­soi­ta­vak­si. Me hoi­dam­me loput! Lähe­täm­me teil­le rapor­tin tulok­sis­ta vii­kon sisään pake­tin saa­pu­mi­ses­ta. Tämä on edul­li­nen ja teho­kas rat­kai­su, jon­ka avul­la kaik­ki koneet voi­daan tes­ta­ta sään­nöl­li­ses­ti ilman suu­ria kus­tan­nuk­sia ja sopii siten kai­kil­le kone­pa­joil­le.

Spesnes Kunto

Kun­to-mit­tauk­seen sisäl­tyy pH-, TDS- ja kon­sent­raa­tio­mit­tauk­set, joi­den avul­la var­mis­te­taan nes­teen perus­toi­min­ta­ky­ky. Mit­taus­ten perus­teel­la nes­teen yllä­pi­to on help­poa ja nope­aa, joten nes­te toi­mii aina opti­maa­li­ses­ti.

Spesnes Koko paketti

Koko paket­ti -pal­ve­lum­me sisäl­tää kaik­ki näyt­teet. Lähe­täm­me myös täs­sä pal­ve­lus­sa teil­le läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää tar­vit­ta­vat väli­neet ja ohjeet näy­tön­ot­toon. Koko paket­ti on help­po ja kat­ta­va rat­kai­su, joka sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van tie­don las­tua­mis­nes­teis­tän­ne. Hin­ta sisäl­tää kaik­ki mit­taus­lait­teet ja -tar­vik­keet, luo­tet­ta­van ana­lyy­sin sekä sel­keän rapor­tin asian­tun­ti­ja­suo­si­tuk­si­neen ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­si­neen. Tämän pake­tin avul­la tie­dät­te aina, mis­sä kun­nos­sa las­tua­mis­nes­teen­ne ovat ja toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä ennen, kuin on lii­an myö­häis­tä. 

Kat­so hin­nas­tom­me tai kysy lisää!