Snabb återbetalningstid

Efter­som var­je mas­kin­verks­tad och fabrik är annor­lun­da hit­tar vi en lös­ning som pas­sar dig.

Vår kol­lek­tion byg­ger på de tre pake­ten nedan. Den modu­lä­ra enhe­tens pres­tan­da och egens­ka­per skräd­dar­sys utifrån cir­ka hun­dra oli­ka alter­na­tiv för att pas­sa dig. Då enhe­ter­nas egens­ka­per och pres­tan­da skil­jer sig avse­värt från varan­dra, skil­jer sig också det tota­la pri­set på enhe­ter­na. Men efter­som kost­na­der­na för bear­bet­nings­väts­kor är bety­dan­de är den genoms­nitt­li­ga åter­be­tal­nings­ti­den cir­ka 9–11 månader. 

En riskfri provperiod

Att kun­der­na är nöj­da med vår verk­sam­het och våra pro­duk­ter är ytterst vik­tigt för oss. Därför vill vi ge er möj­lig­het att mot en liten månad­sav­gift lära kän­na våra pro­duk­ter och se vad de är kapabla till — utan för­bin­del­ser. Däref­ter kan ni, om ni så öns­kar, fort­sät­ta med ett bekym­mers­löst lea­sing­sav­tal eller sat­sa på ett livslångt lea­sin­gav­tal mot en engångsavgift.

 

Vår utrustning och vårt servicepaket