Spesnes Oy

Vi är ett fin­ländskt till­växtfö­re­tag inom clean­tech som pla­ne­rar, till­ver­kar och säl­jer inno­va­ti­va pro­duk­ter speciellt för metall­bear­bet­ning­sin­dustrin, såsom mas­kin­verks­tä­der och kabel­fa­bri­ker. Våra moder­na pro­duk­ter kom­bi­ne­rar fysisk utrust­ning med intel­li­gent pro­gram­va­ra, vil­ket gör att vi kan kom­bi­ne­ra bety­dan­de ans­vars­ta­gan­de och sam­ti­digt spa­ra in på kostnader.

Före­ta­get grun­da­des 2018 på Aal­to-uni­ver­si­te­tets cam­pus i Otnäs. Vår pro­duk­tut­veckling sker i nära samar­be­te med industrin för att till­han­dahål­la tillför­lit­li­ga och funk­tio­nel­la pro­duk­ter och tjäns­ter till våra kun­der. Vår verk­sam­het är starkt base­rad på cir­ku­lär eko­no­mi, vil­ket åters­peglas i allt vi gör: vi till­ver­kar pro­duk­ter som är håll­ba­ra, lät­ta att underhål­la och åter­vin­nings­ba­ra. Kär­nan i vår verk­sam­het är att för­län­ga livs­läng­den för bear­bet­nings­väts­kor, t.ex. skär‑, slip- och form­nings­väts­kor, vil­ket innebär att mots­va­ran­de mängd far­ligt avfall inte gene­re­ras, en mindre mängd fos­si­la oljor används och det gene­re­ras en mindre mängd kol­dioxid. De kom­po­nen­ter som föro­re­nar bear­bet­nings­väts­kan i för­tid, såsom bak­te­rier, är också skad­li­ga för arbets­ta­gar­na, så vi bidrar också till att förbätt­ra häl­sa och väl­be­fin­nan­de på arbetsplat­sen på ett bety­dan­de sätt. Efter allt det­ta så mins­kas även kost­na­der­na för bear­bet­nings­väts­kor, sli­ta­ge av mas­ki­ner och blad, jus­te­rin­gar, sjukfrån­va­ro och andra kost­na­der som påver­kas av väts­kan så pass myc­ket att upp till hun­dra­tusen­tals euro spa­ras — var­je år.

Varför finns vi och vad gör vi?

Före­ta­gets grun­da­re Joo­nas Heik­ki­nen har en 15 år lång bakgrund inom verks­tad­sin­dustrin, där han har arbe­tat både som verks­tads­me­ka­ni­ker och på kon­tor­sav­del­nin­gen. Hans insikt i proble­men med bear­bet­nings­väts­kor kom­mer från kar­riä­ren som verks­tads­me­ka­ni­ker, där problem med bear­bet­nings­väts­kors kor­ta livscy­kel, borts­kaf­fan­de som far­ligt avfall och problem med arbetshäl­san var van­li­ga. Stu­dier vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet gav den teo­re­tis­ka grun­den för att bör­ja utveckla sys­tem för att eli­mi­ne­ra des­sa problem.

Snabbt kom Vil­le med, som ans­va­ra­de för den elekt­ris­ka pla­ne­rin­gen, Mag­nus, med mångå­rig erfa­ren­het av inter­na­tio­nell affärs­verk­sam­het, och Ras­mus, som ans­va­ra­de för mju­kva­ru- och hård­va­ru­de­sign. Sedan dess har vi vuxit ihop med Hel­ka­ma Emotor‑konsernen, som ger oss både bety­dan­de exper­tis och resur­ser för att vi ska kun­na ge bety­dan­de för­de­lar till varen­da mas­kin­verks­tad. Till­sam­mans har vi lyc­kats med vårt mål att föra in bear­bet­nings­väts­ke­sys­te­men i den moder­na tidsål­dern, sam­ti­digt som vi spa­rar pen­gar åt våra kunder.

 

Vår personal

Joonas Heikkinen

Joonas Heikkinen

Verks­täl­lan­de direktör

041 439 0616

Ville Rautiainen

Ville Rautiainen

Pro­duk­tionschef

Rasmus Laug

Rasmus Laug

Pro­duk­tut­veckling­sin­gen­jör

Magnus Kumlin

Magnus Kumlin

Senior Advi­sor

FO-nummer

2919844–4

Postadress

Lah­nuk­sen­tie 215, 01840 Klauk­ka­la, FINLAND

Besökadress

Lah­nuk­sen­tie 215, 01840 Klauk­ka­la, FINLAND

Kundtjänst

+358 41 439 0616 (FINENG)

info@spesnes.com

Kontakta oss


    Tele­fonE‑post