Intelligent Coolant Sustainer

Är en intel­li­gent bear­bet­nings­väts­keun­dehåll­sen­het som ger dig:

 

Ekonomiska inbesparingar

Stu­dier har visat att bear­bet­nings­väts­kor står för 8–16 % av till­verk­nings­kost­na­der­na i mas­kin­verks­tä­der. Den genoms­nitt­li­ga bes­pa­rin­gen för en fin­ländsk verks­tad är 112 000 euro — var­je år.

Låt oss hal­ve­ra den­na siffra.

Arbetshälsa

De störs­ta arbets­ris­ker­na är förk­nip­pa­de med mik­ro­ber och endo­toxi­ner i bear­bet­nings­väts­kan samt tung­me­tal­ler och andra föro­re­nin­gar i bearbetningsvätskan.

Låt oss hal­ve­ra des­sa problem.

Miljö

Bear­bet­nings­väts­kor är näs­tan all­tid far­ligt avfall och till­ver­kas oftast av fos­sil olja, vil­ket för­bru­kar myc­ket energi.

Låt oss hal­ve­ra des­sa mängder.

1. Avlägsna alla föroreningar med en enda anordning

Det paten­te­ra­de (pat. pend.) ICS-bear­bet­nings­väts­ke­sys­te­met avlägs­nar alla bety­dan­de föro­re­nin­gar som acku­mu­le­ras och växer i sys­te­met, såsom bak­te­rier, mik­ro­par­tiklar och läc­kan­de oljor. Efter­som des­sa orsa­kar de störs­ta proble­men ger eli­mi­ne­ring av dem de störs­ta för­de­lar­na. Väts­kans livs­längd kan till och med mång­dubblas, arbets­mil­jös­ka­dor mini­me­ras och belast­nin­gen på mil­jön mins­kas till en bråkdel.

De eko­no­mis­ka effek­ter­na av bear­bet­nings­väts­kor sträc­ker sig långt utö­ver inköpspriset.

Total Cost of Owners­hip For Metalwor­king Fluids (över­sätt­ning)

Was­te Mana­ge­ment and Research Center

3. Justeras automatiskt

Sys­te­met jus­te­rar auto­ma­tiskt både väts­ke­koncent­ra­tio­nen och sin egen pres­tan­da, så att resul­ta­tet all­tid blir per­fekt. Auto­ma­tisk koncent­ra­tionss­tyr­ning gör att dina ans­täll­da kan arbe­ta pro­duk­tivt och du kan vara säker på att dina väts­kor all­tid fun­ge­rar som de ska. Sys­te­met kän­ner också av nivån av föro­re­nin­gar i väts­kor­na och jus­te­rar ren­gö­rin­gen däref­ter, vil­ket spa­rar energi.

2. Mät vätskans tillstånd och egenskaper i realtid

Det auto­ma­tis­ka mät­sys­te­met över­va­kar kon­ti­nuer­ligt väts­kans tillstånd, så du behö­ver inte göra någon­ting. Den AI- och IoT-tek­nik som vi använ­der gör det möj­ligt för dig att över­va­ka alla vik­ti­ga para­met­rar som används för att ana­ly­se­ra och ta hand om väts­kan. Resul­ta­ten finns all­tid till­gängli­ga på vår ser­ver som man får tillgång till med före­tagss­peci­fi­ka identifieringsuppgifter.

De störs­ta arbets­ris­ker­na är förk­nip­pa­de med mik­ro­ber och endo­toxi­ner i bear­bet­nings­väts­kan samt tung­me­tal­ler och andra föro­re­nin­gar i bear­bet­nings­väts­kan. Skär­väts­kor kan orsa­ka hud­sym­tom som uts­lag. Föru­tom via huden kan expo­ne­ring för metall­bear­bet­ning ske via luftvägarna.

Infor­ma­tions­kort om kemisk expo­ne­ring inom metall- och fordonsindustrin

Arbe­tars­kyddscent­ra­len & Arbetshälsoinstitutet

Lättanvänd och kompakt

Intel­li­gent Coo­lant Sus­tai­ner är den enda enhet du behö­ver för kon­ti­nuer­ligt underhåll av väts­kor. Den paten­te­ra­de (pen­ding) anord­nin­gen är myc­ket enkel att använ­da och ins­tal­le­ra, tar myc­ket lite plats (58x78 cm) och fun­ge­rar självs­tän­digt året runt. Med molnt­jäns­ten kan du över­va­ka och opti­me­ra drift och pres­tan­da för väts­kor och utrust­ning i real­tid. Den bekym­mersfria Spes­nes ser­vice-tjäns­ten garan­te­rar oav­bru­ten drift av sys­te­met.  Det finns både fas­ta mas­kins­peci­fi­ka model­ler och model­ler som kan överfö­ras från en mas­kin till en annan.

Vi skräd­dar­syr all­tid utrust­nin­gen efter dina speci­fi­ka behov, så att du får störs­ta möj­li­ga nyt­ta med mins­ta möj­li­ga ansträngning.