SPARA, MILJÖ, HÄLSA

VÄLJ ALLA

INTELLIGENT COOLANT SUSTAINER

En finländsk innovation som löser dina problem med bearbetningsvätskor

Läs mer

Intelligent Coolant Sustainer

Vår smarta utrustning tar itu med grundsorsakerna till problemen med bearbetningsvätskör.

Enligt stu­dier står bear­bet­nings­väts­kor för 8–16 % av till­verk­nings­kost­na­der­na i mas­kin­verks­tä­der, och föro­re­nin­gar­na som de acku­mu­le­rar är ett av de störs­ta häl­so­proble­men på arbetsplat­sen. Des­su­tom ska de behand­las som far­ligt avfall och består oftast av fos­si­la oljor. Därför är bear­bet­nings­väts­kor ett utmärkt mål när det gäl­ler att förbätt­ra före­ta­gets lön­sam­het, medar­be­tar­nas triv­sel och mil­jö­mäs­sig hållbarhet.

AI- och IoT-styrd ICS eli­mi­ne­rar alla bety­dan­de föro­re­nin­gar som för­kor­tar väts­kans livs­längd och orsa­kar häl­so­ris­ker på arbetsplat­ser­na. Enhe­ten mäter väts­ke­tillstån­det och väts­kee­gens­ka­per­na i real­tid för alla nyc­kel­pa­ra­met­rar, som används för att kon­ti­nuer­ligt ana­ly­se­ra dess tillstånd. Upp­gif­ter­na finns all­tid till­gängli­ga på vår ser­ver som man får tillgång till med före­tagss­peci­fi­ka iden­ti­fie­ring­supp­gif­ter, t.ex. för arbetshäl­so- och mil­jö­rap­por­te­ring. Des­su­tom jus­te­ras väts­ke- och utrust­ning­se­gens­ka­per­na auto­ma­tiskt, så att dina ans­täll­da kan koncent­re­ra sig på sitt arbete.

Det är säl­lan som ett och sam­ma sys­tem både tar ans­var och ska­par eko­no­mis­ka bes­pa­rin­gar. Med ICS kan det­ta göras på en och sam­ma gång.