Spesnes X

Spes­nes X-sar­jan lait­teet ovat tar­koi­tet­tu las­tua­mis­nes­te-emul­sioi­den mik­ro­bi­kan­to­jen hal­lit­se­mi­seen luo­tet­ta­vas­ti ilman hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja myrk­ky­jä. Lait­tei­den teho riit­tää tuhoa­maan jopa 99,9% kai­kis­ta hai­tal­li­sis­ta mik­ro­beis­ta ja sen teho perus­tuu säh­kö­mag­neet­ti­sen UV-C-sätei­lyn hei­jas­ta­mi­seen las­tua­mis­nes­tee­seen tehok­kaan lait­teis­ton avul­la. Kor­ke­ain­ten­si­teet­ti­nen sätei­ly tuho­aa bak­tee­rien, sie­nien ja mui­den mik­ro­bien DNA-raken­tei­ta ja estää siten nii­den kas­vun nes­tees­sä. Täy­sin uusi tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa tehok­kaan ja toi­min­ta­var­man käy­tön kone­pa­jaym­pä­ris­tös­sä, min­kä ansios­ta voim­me tar­jo­ta luo­tet­ta­van jär­jes­tel­män, jon­ka avul­la sääs­te­tään kus­tan­nuk­sia, paran­ne­taan työ­paik­kaa ja vähen­ne­tään ympä­ris­tö­kuor­maa.

Lait­teen toi­min­ta perus­tuu uuden­lai­seen kol­mois­kam­mio­tek­no­lo­gi­aan, jos­sa sätei­ly­läh­teet on irroi­tet­tu nes­te­ti­las­ta. Teho­kas UV-C-sätei­ly hei­jas­te­taan ainut­laa­tui­sel­la reflek­to­ril­la jopa 95% tehol­la nes­teen pin­ta­ker­rok­seen, jos­sa mik­ro­bien DNA:n ade­nii­ni-tymii­ni-emäs­pa­rien mole­kyy­li­si­dok­set kat­kais­taan, mikä estää nii­den lisään­ty­mi­sen ja tuho­aa siten nii­den elin­mah­dol­li­suu­det. Kol­mois­kam­mio­tek­no­lo­gia reflek­tio­jär­jes­tel­mäl­lä estää höy­rys­ty­mi­sen aiheut­ta­man sätei­ly­läh­tei­den tehon­ale­ne­man, joten Spes­nes X toi­mii tehok­kaas­ti ympä­ri vuo­den. Lisäk­si raken­ne on suun­ni­tel­tu niin, että  nes­te ei pää­se lait­teis­tos­ta ulos ilman, että sii­hen on koh­dis­tet­tu puh­dis­ta­vaa sätei­lyä. Mik­ro­bit lisään­ty­vät eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti, joten jär­jes­tel­mä on teh­ty siten, että se toi­mii tar­vit­taes­sa ympä­ri vuo­ro­kau­den, eikä hai­tal­li­set bak­tee­rit, sie­net ja muut mik­ro-orga­nis­mit pää­se siten lisään­ty­mään mis­sään vai­hees­sa. Lait­tees­ta on usei­ta eri teho­ver­sioi­ta, jot­ta voim­me toi­mit­taa juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne sopi­van jär­jes­tel­män. Toi­min­nan takaa­mi­sek­si nes­teen kun­toa ja mik­ro­bi­pi­toi­suut­ta voi­daan mita­ta sään­nöl­li­ses­ti kun­non­val­von­ta­pal­ve­lum­me avul­la.