Säästökartta™-palvelumme avul­la löy­däm­me yri­tyk­ses­tän­ne vähin­tään 50 000 euron sääs­töt liit­tyen työs­tö­nes­tei­siin. Jos näin ei jos­tain syys­tä käy (tai et ole mis­tä tahan­sa syys­tä tyy­ty­väi­nen pal­ve­luun), saat­te pal­ve­lun ilmai­sek­si. Pal­ve­lus­sa mita­taan nes­teis­tä usei­ta eri arvo­ja, ana­ly­soi­daan nii­den kun­to ja kar­toi­te­taan yri­tyk­sen nes­te­ti­lan­ne koko­nais­val­tai­ses­ti nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mien asian­tun­ti­joi­den toi­mes­ta. Spesnes:n paten­toi­dut* jär­jes­tel­mät mah­dol­lis­ta­vat työs­tö­nes­tei­den käyt­töiän monin­ker­tais­tu­mi­sen, ympä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sen mini­moin­nin ja työ­ter­vey­so­lo­suh­tei­den mer­kit­tä­vän para­ne­mi­sen. Näin pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me huo­mat­ta­via sääs­tö­jä samal­la paran­taen mui­ta toi­min­tae­del­ly­tyk­siä, kuten hen­ki­lös­tön hyvin­voin­tia, laa­tua ja brändiä.

Kat­so lisää www.spesnes.com/kartta.

*patent pending