Nopea takaisinmaksuaika

Kos­ka jokai­nen kone­pa­ja ja teh­das on eri­lai­nen, etsim­me teil­le sopi­van ratkaisun.

Mal­lis­tom­me poh­jau­tuu kol­meen alla ole­vaan paket­tiin. Modu­laa­ri­nen lai­te rää­tä­löi­dään kui­ten­kin tehoil­taan ja omi­nai­suuk­sil­taan juu­ri teil­le sopi­vak­si koko­nai­suu­dek­si noin sadan vaih­toeh­don jou­kos­ta. Lait­tei­den omi­nai­suuk­sien ja teho­jen ero­tes­sa mer­kit­tä­väs­ti toi­sis­taan, ero­aa myös lait­tei­den koko­nais­hin­ta. Kui­ten­kin, kos­ka työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vät kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­via, on kes­ki­mää­räi­nen takai­sin­mak­suai­ka n. 9–11 kuukautta. 

Riskitön koejakso

Meil­le on erit­täin tär­ke­ää, että asiak­kaam­me ovat tyy­ty­väi­siä toi­min­taam­me ja jär­jes­tel­miim­me. Täs­tä syys­tä annam­me teil­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua tuot­tei­siim­me jopa puo­len vuo­den ajan pie­nel­lä kuu­kausi­mak­sul­la ilman inves­toin­ti­ris­ke­jä. Jak­son jäl­keen voit joko jat­kaa huo­let­to­mal­la lea­sing-sopi­muk­sel­la tai panos­taa pit­kä­jän­tei­sem­min ker­ta­mak­sul­li­seen järjestelmään.

Laite- & palvelupakettimme

Katso tästä Spesnes Säästökartta™ ‑palvelu ja selvitä, kuinka voit säästää kymmeniä tuhansia euroja vuodessa