Mik­ro­bit ovat läs­nä kaik­kial­la: nii­tä elää suo­lis­tos­sam­me, ihol­lam­me, ne len­tä­vät ilmas­sa ja pää­ty­vät hen­gi­tys­tei­dem­me kaut­ta eli­mis­tööm­me. Sana mik­ro­bi kat­taa alleen kaik­ki pie­ne­liöt, joi­ta ei voi näh­dä pal­jain sil­min, kuten bak­tee­rit, sie­net, hii­vat ja viruk­set. Osa mik­ro­beis­ta on hai­tal­li­sia, osa hyö­dyl­li­siä ja osa jopa elin­tär­kei­tä, mut­ta täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me ainoas­taan ensim­mäi­siin, kos­ka kone­pa­jaym­pä­ris­tö, ja eri­tyi­ses­ti leik­kuu­nes­teet, ovat erin­omai­sia kas­vua­lus­to­ja eri­lai­sil­le mik­ro­beil­le. Kas­vaes­saan ne aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä ongel­mia, kuten ast­maa tai leik­kuu­nes­teen ennen­ai­kais­ta van­hen­tu­mis­ta. Mit­taus­ten mukaan lähes puo­let työs­tö­ko­neis­ta kär­sii joka het­ki hai­tal­li­ses­ta mää­räs­tä mik­ro­be­ja, eikä har­vi­nais­ta ole ollut myös­kään tulok­set, jos­sa mit­ta-asteik­ko lop­puu kes­ken. Täl­löin esi­mer­kik­si aero­bis­ten bak­tee­rien luku­mää­rä on yli 10 mil­joo­naa bak­tee­ria per mil­li­lit­ra nes­tet­tä.

Bak­tee­rien hajot­taes­sa las­tua­mis­nes­tei­tä nes­teet menet­tä­vät tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, nii­den pH muut­tuu, seu­rauk­se­na on kor­roo­sio­ta ja voi­te­lu yksin­ker­tai­ses­ti huo­no­nee. Ongel­ma on aiheut­ta­nut alal­la pään­vai­vaa jo pit­kään.

-Fuchs

Leik­kuu­nes­teet sisäl­tä­vät eri­lai­sia orgaa­ni­sia yhdis­tei­tä, joi­ta mik­ro­bit käyt­tä­vät luon­tai­ses­ti ravin­nok­seen. Ravin­nok­si käyt­tä­mi­nen tar­koit­taa sitä, että mik­ro­bi “syö” nes­teen yhdis­tei­tä ja siten hajot­taa sen raken­net­ta. Suu­rin osa nes­teis­tä on vesi­se­kot­tei­sia, ja vesi on vält­tä­mä­tön ele­ment­ti kaik­kien solu­jen, myös mik­ro­bien, aineen­vaih­dun­nal­le. Hap­pi on suu­rel­le osal­le bak­tee­reis­ta eli­neh­to, ja sitä tulee­kin leik­kuu­nes­tee­seen rii­tä­väs­ti, kun nes­tet­tä käy­te­tään työs­tö­pro­ses­sis­sa ja se pää­see kos­ke­tuk­seen ilman kans­sa. Lisäk­si nes­tei­tä käy­te­tään yleen­sä noin huo­neen­läm­mös­sä, mikä on erin­omai­nen kas­vu­läm­pö­ti­la suu­rim­mal­le osal­le mik­ro­beis­ta.

Tämä artik­ke­li on jaet­tu nel­jään osioon, jois­sa käsi­tel­lään mik­ro­bien aiheut­ta­mia vai­ku­tuk­sia eri näkö­kul­mis­ta. Lyhyes­ti voi­daan kui­ten­kin tode­ta, että ongel­mat ovat mer­kit­tä­viä ja sen myön­tä­vät sekä leik­kuu­nes­te­val­mis­ta­jat että eri mai­den työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tiot.

Tuottavuus

Toi­mi­va leik­kuu­nes­te on edel­ly­tys tehok­kaal­le ja tar­kal­le työs­töl­le. Nes­teen teh­tä­viin kuu­luu voi­del­la työs­tö­ta­pah­tu­maa, sitoa yli­mää­räi­nen läm­pö, ehkäis­tä kor­roo­sio­ta, vie­dä pois yli­mää­räi­set las­tut ja mah­dol­li­ses­ti pes­tä työs­tet­tä­vää kap­pa­let­ta. Mik­ro­bi­kon­ta­mi­naa­tio on mer­kit­tä­vin teki­jä nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa. Jos las­tua­mis­nes­teen mik­ro­bien mää­rä kas­vaa lii­an kor­keak­si, eri­lai­set orgaa­ni­set yhdis­teet, kuten voi­te­luai­neet, emul­gaat­to­rit, pesuai­neet ja kor­roo­sio­nes­toai­neet hajoa­vat mik­ro­bien käyt­täes­sä nii­tä kas­vuun­sa. On help­po näh­dä eri yhdis­tei­den hajoa­mi­sen vai­ku­tuk­set tuot­ta­vuu­teen: tuo­tan­to­mää­rä las­kee, laa­tu huo­no­nee, tuo­tan­to­sei­so­kit lisään­ty­vät ja konei­den ja työ­ka­lu­jen kulu­mi­nen lisään­tyy.

Työterveys

Työ­ter­veys­lai­tos jul­kai­si rapor­tin suo­men ammat­ti­tau­deis­ta 12.3.2019. Sii­nä tode­taan seu­raa­vas­ti:

Toi­mia­loit­tain tar­kas­tel­tu­na ammat­ti­tau­te­ja tode­taan luku­mää­räi­ses­ti eni­ten mm. teol­li­suu­des­sa (eri­tyi­ses­ti metal­li­tuot­tei­den, konei­den ja lait­tei­den val­mis­tus, elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus, pape­rin, pape­ri- ja kar­ton­ki­tuot­tei­den val­mis­tus sekä kul­ku­neu­vo­jen val­mis­tus (junat, len­to­ko­neet, lai­vat)), raken­ta­mi­ses­sa, maa­ta­lou­des­sa, tuk­ku- ja vähit­täis­kau­pas­sa sekä moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja moot­to­ri­pyö­rien kor­jauk­ses­sa sekä ter­veys­pal­ve­luis­sa.

Amma­teit­tain tar­kas­tel­tu­na ammat­ti­tau­te­ja tode­taan luku­mää­räi­ses­ti eni­ten mm. raken­nus­työn­te­ki­jöil­lä, kone­pa­ja- ja vali­mo­työn­te­ki­jöil­lä sekä asen­ta­jil­la ja kor­jaa­jil­la, maan­vil­je­li­jöil­lä ja eläin­ten­kas­vat­ta­jil­la, pro­ses­si­työn­te­ki­jöil­lä (eri­tyi­ses­ti kumi‑, muo­vi- ja pape­ri­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen pro­ses­si­työn­te­ki­jät) ja pal­ve­lu­työn­te­ki­jöil­lä (eri­tyi­ses­ti kam­paa­jat, par­tu­rit ja kos­me­to­lo­git sekä ravin­to­la- ja suur­ta­lous­työn­te­ki­jät).

Ammat­ti­tau­te­ja aiheut­ta­vat altis­teis­ta eri­tyi­ses­ti melu, asbes­ti, pesuai­neet, hart­sit ja muo­vit, leik­kuu­nes­teet, kumi­ke­mi­kaa­lit, tois­to­työ, jau­hot, vil­jat ja rehut, eläin­ten epi­tee­li, kar­vat ja erit­teet (eri­tyi­ses­ti leh­mä), mär­kä työ, likai­nen työ, home­sie­net, Puu­ma­la-virus (aiheut­taa myy­rä­kuu­meen), syy­hy­punk­ki, varas­to­punk­ki ja käsi­tä­ri­nä.”

Las­tua­mis­nes­tei­den aiheut­ta­mia iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia on tut­kit­tu pal­jon ympä­ri maa­il­maa ja muun muas­sa gram­ne­ga­tii­vis­ten bak­tee­rien tuot­ta­mat endo­tok­sii­nit ja mik­ro­bi­kan­to­jen hil­lit­se­mi­seen käy­te­tyt bio­si­dit nouse­vat ker­ta toi­sen­sa jäl­keen mer­kit­tä­vään roo­liin ongel­mien aiheut­ta­ja­na. Euroo­pan unio­ni kiel­si 1.12.2018 läh­tien suu­ren osan nykyi­sin ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­vis­ta bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na, joten nii­den käyt­tö aje­taan alas.

Kustannukset

Leik­kuu­nes­teen kus­tan­nus­vai­ku­tus on mer­kit­tä­vä: nes­teen vaih­to aiheut­taa tuo­tan­to­sei­so­kin ja vaa­tii samal­la mer­kit­tä­vän mää­rän työ­tun­te­ja. Uusi nes­te on han­kit­ta­va ja van­ha nes­te hävi­te­tään ongel­ma­jät­tee­nä. Työ­ter­vey­son­gel­mat aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä sai­raus­pois­sao­lo­kus­tan­nuk­sia ja toi­saal­ta vähen­tää työn tehok­kuut­ta. Työs­tö­ko­nei­den kulu­mi­nen nopeu­tuu kor­roo­sion lisään­tyes­sä. Tark­ko­jen osien koneis­ta­mi­nen vai­keu­tuu ja hyl­ky­jen luku­mää­rä lisään­tyy. Ja niin edel­leen, lis­ta on pit­kä.

Mik­ro­bien olles­sa suu­rin yksit­täi­nen teki­jä las­tua­mis­nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa, nii­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­viä. Esi­merk­ki­las­kel­ma kus­tan­nuk­sis­ta*:

(*hin­nat perus­tu­vat muun muas­sa TTL:n, EK:n, HSE:n sekä mui­den orga­ni­saa­tioi­den raport­tei­hin ja tut­ki­muk­siin sekä kyse­lyi­hin ja koke­muk­siin. Las­kel­ma perus­tuu todel­li­seen esi­merk­kiin)

  • Uusi nes­te: 0,6 €/ lit­ra
  • Van­han nes­teen hävit­tä­mi­nen ongel­ma­jät­tee­nä kul­je­tuk­si­neen: 0,4 €/ lit­ra
  • Kes­ki­mää­räi­nen nes­te­ti­la­vuus 300 lit­raa
  • Vaih­toon käy­tet­ty aika 8 tun­tia
  • Vaih­to­taa­juus puo­li vuot­ta
  • Työn­te­ki­jän tun­ti­kus­tan­nus 30 €
  • Tuo­tan­to­sei­so­kin tun­ti­kus­tan­nus 50 €
  • Sai­raus­pois­sao­lon hin­ta kes­ki­mää­rin 300 €/ pv
  • Sai­raus­pois­sao­lo­jen mää­rä alal­la kes­ki­mää­rin 12,75 pv/ vuo­si, jos­ta kak­si päi­vää aiheu­tuen leik­kuu­nes­teis­tä.
  • Mui­ta kus­tan­nuk­sia ei ole otet­tu mukaan las­kel­maan.

Vuo­si­kus­tan­nus esi­merk­ki­työs­tö­ko­neel­la on 2480 € per vuo­si, johon voi­daan vie­lä lisä­tä esi­mer­kik­si laa­tu- ja kone­kus­tan­nuk­set. Kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­vat luon­nol­li­ses­ti useat eri teki­jät, joten las­kel­ma on vain suun­taa anta­va, mut­ta antaa kuvan mer­kit­tä­väs­tä sääs­tö­po­ten­ti­aa­lis­ta.

Ympäristö

Käy­tet­ty leik­kuu­nes­te on aina ongel­ma­jä­tet­tä ja sen suu­ren vesi­pi­toi­suu­den vuok­si sen hävit­tä­mi­nen kulut­taa pal­jon ener­gi­aa. Nes­teet val­mis­te­taan usein fos­sii­li­ses­ta öljys­tä ja eri yhdis­tei­den val­mis­ta­mi­nen aiheut­taa mer­ki­tä­vän osan koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­ses­ta. Vähen­tä­mäl­lä nes­teen vaih­to­vä­liä ja siten kulu­tus­ta, vähe­ne­vät myös ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­mat­ta­vas­ti.