Las­tua­mis­nes­te on yksi kone­pa­jay­ri­tyk­sen tär­keim­mis­tä työ­ka­luis­ta, sil­lä se vai­kut­taa suo­raan:

Kustannuksiin

Bak­tee­rit, homeet ja sie­net ovat yleen­sä suu­rin yksit­täi­nen teki­jä las­tua­mis­nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa, joten nii­den aiheut­ta­mat suo­rat kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­viä. Las­tua­mis­nes­teen vaih­dos­sa nes­teen osto­kus­tan­nus ja van­han nes­teen hävit­tä­mi­nen ovat kes­ki­mää­rin 1,2 euroa/ lit­ra, joten kes­ki­ko­koi­sen työs­tö­kes­kuk­sen nes­te­kus­tan­nuk­set ovat 350 euroa. Nes­teen vaih­to vaa­tii kes­ki­mää­rin 1,5 hen­ki­lö­työ­päi­vää, joten 30 euron tun­ti­kus­tan­nuk­sel­la pääs­tään 360 euroon per nes­teen vaih­to. Yksi sai­raus­lo­ma­päi­vä mak­saa kes­ki­mää­rin 300 euroa päi­vä ja las­tua­mis­nes­teet ovat yksi suu­rim­mis­ta sai­ras­tu­mis­ris­kiä lisää­vis­tä teki­jöis­tä kone­pa­joil­la, kos­ka se vai­kut­taa jat­ku­vas­ti ja kaik­kiin työn­te­ki­jöi­hin. Eri­tyi­ses­ti kor­kean kysyn­nän aika­na on tär­ke­ää pitää tuo­tan­to­sei­so­kit mini­mis­sä, kos­ka niis­tä aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set voi­vat olla erit­täin suu­ria. Nes­tei­den teho­kas puh­dis­ta­mi­nen ja sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta sekä vähen­tä­vät sei­sok­kien mää­rää että aut­ta­vat enna­koi­maan vaih­dot siten, että ne voi­daan toteut­taa par­haim­paan mah­dol­li­seen ajan­koh­taan ilman, että nes­teen kun­non suh­teen täy­tyy teh­dä kom­pro­mis­se­ja.

Työoloihin

Vakuu­tus­yh­tiöt Suo­mes­sa myön­tä­vät kor­vauk­sia noin 40 koneis­ta­jal­le ja konee­na­sen­ta­jal­le vuo­sit­tain iho- ja hen­gi­tys­tie-ammat­ti­tau­tien vuok­si. Las­tua­mis­nes­tei­den aiheut­ta­mia iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia on tut­kit­tu pal­jon ympä­ri maa­il­maa ja eri­tyi­ses­ti gram­ne­ga­tii­vis­ten bak­tee­rien tuot­ta­mat endo­tok­sii­nit ja mik­ro­bi­kan­to­jen hil­lit­se­mi­seen käy­te­tyt bio­si­dit nouse­vat ker­ta toi­sen­sa jäl­keen mer­kit­tä­vään roo­liin ongel­mien aiheut­ta­ja­na. EU kiel­tää 1.12.2018 läh­tien suu­ren osan nykyi­sin ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­vis­ta bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na, joten nii­den käyt­tö aje­taan alas. Yli 30 % ana­ly­soi­mis­tam­me las­tua­mis­nes­teis­tä (sekä syn­teet­ti­sis­tä että mine­raa­li­poh­jai­sis­ta) sisäl­tää yli mil­joo­na bak­tee­ria per mil­li­lit­ra nes­tet­tä, mitä pide­tään erit­täin hai­tal­li­se­na mää­rä­nä ter­vey­del­le. Muun muas­sa näis­tä syis­tä vaih­toeh­toi­set puh­dis­tus­me­ne­tel­mät ja nes­teen kun­non tark­kai­lun roo­li koros­tu­vat enti­ses­tään.

Tuottavuuteen

Toi­mi­va las­tua­mis­nes­te on edel­ly­tys tehok­kaal­le ja tar­kal­le työs­töl­le. Las­tua­mis­nes­teen teh­tä­viin kuu­luu voi­del­la työs­tö­ta­pah­tu­maa, sitoa yli­mää­räi­nen läm­pö, ehkäis­tä kor­roo­sio­ta ja vie­dä pois yli­mää­räi­set las­tut ja mate­ri­aa­lit. Jos las­tua­mis­nes­te hajo­aa esi­mer­kik­si mik­ro­bi­kon­ta­mi­naa­tion seu­rauk­se­na, esi­mer­kik­si voi­te­lu- ja kor­roo­sio­nes­toai­neet tuhou­tu­vat ja aiheut­ta­vat siten mer­kit­tä­viä tap­pioi­ta sekä työs­tön aika­na että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä työs­tö­ko­neil­le.

Ympäristöön

Käy­tet­ty las­tua­mis­nes­te on aina ongel­ma­jä­tet­tä ja sen suu­ren vesi­pi­toi­suu­den vuok­si sen hävit­tä­mi­nen kulut­taa pal­jon ener­gi­aa. Vähen­tä­mäl­lä nes­teen kulu­tus­ta, vähen­nät samal­la mer­kit­tä­väs­ti ympä­ris­töl­le aiheu­tu­vaa kuor­mi­tus­ta.

Jos haluat tie­tää, mikä on las­tua­mis­nes­tei­de­si todel­li­nen tila, tilaa ensim­mäi­nen Avai­met käteen -kun­non­val­von­ta­mit­taus kone­pa­jal­le­si ilmai­sek­si täs­tä!