Spesnes Oy

Olem­me suo­ma­lai­nen clean­tech-alan kas­vu­yri­tys, joka suun­nit­te­lee, val­mis­taa ja myy inno­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta eri­tyi­ses­ti metal­lin­muok­kaus­teol­li­suu­teen kuten kone­pa­joil­le ja kaa­pe­li­teh­tail­le. Nyky­ai­kai­set tuot­teem­me yhdis­tä­vät fyy­si­set lait­teet älyk­käi­siin ohjel­mis­toi­hin, mikä mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­vän vas­tuul­li­suu­den yhdis­tä­mi­sen saman­ai­kai­siin kustannussäästöihin.

Yri­tys on perus­tet­tu 2018 Aal­to-yli­opis­ton Ota­nie­men kam­puk­sel­la. Tuo­te­ke­hi­tyk­sem­me toi­mii tii­viis­sä yhteis­työs­sä teol­li­suu­den kans­sa, jot­ta voim­me tar­jo­ta luo­tet­ta­vat ja toi­mi­vat tuot­teet ja pal­ve­lut asiak­kail­lem­me. Toi­min­tam­me perus­tuu vah­vas­ti kier­to­ta­lou­teen, mikä näkyy kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me: val­mis­tam­me tuot­teet kes­tä­mään, hel­pos­ti huol­let­ta­vik­si ja kier­rä­tet­tä­vik­si. Lii­ke­toi­min­tam­me yti­mes­sä on piden­tää työs­tö­nes­tei­den, kuten las­tua­mis, hion­ta — ja muok­kaus­nes­tei­den eli­ni­kää, mikä tar­koit­taa, että vas­taa­va mää­rä ongel­ma­jä­tet­tä jää syn­ty­mät­tä, fos­sii­li­sia öljy­jä käyt­tä­mät­tä ja hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä syn­ty­mät­tä. Työs­tö­nes­teen etuai­kai­ses­ti pilaa­vat kom­po­nen­tit, kuten bak­tee­rit, ovat hai­tal­li­sia myös työn­te­ki­jöil­le, joten samal­la paran­nam­me työ­ter­veyt­tä ja työs­sä viih­ty­vyyt­tä oleel­li­ses­ti. Kai­ken tämän jäl­keen työs­tö­nes­teet, konei­den ja terien kulu­mi­set, sää­tä­mi­set, sai­raus­pois­sao­lot ja muut nes­teen kans­sa vai­ku­tuk­sis­sa ole­vat kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät niin pal­jon, että rahaa jää jopa sato­ja tuhan­sia euro­ja sääs­töön — joka vuosi.

Miksi olemme ja mitä teemme?

Yri­tyk­sen perus­ta­jal­la Joo­nas Heik­ki­sel­lä on 15 vuo­den taus­ta kone­teol­li­suu­des­ta, jos­sa hän on toi­mi­nut sekä koneis­ta­ja­na että toi­mi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä. Havain­to työs­tö­nes­tei­den ongel­mis­ta on peräi­sin koneis­ta­jan ural­ta, jos­sa työs­tö­nes­tei­den lyhyt elin­kaa­ri, hävit­tä­mi­nen ongel­ma­jät­tee­nä ja työ­ter­vey­son­gel­mat oli­vat ylei­siä. Opin­not Aal­to-yli­opis­tos­sa antoi­vat teo­reet­ti­sen poh­jan läh­teä kehit­tä­mään jär­jes­tel­miä, joil­la nämä ongel­mat eliminoidaan.

Nopeas­ti mukaan tuli­vat säh­kö­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va Vil­le, pit­kän lin­jan kan­sain­vä­li­ses­sä lii­ke­toi­min­nas­sa toi­mi­nut Mag­nus sekä ohjel­mis­to- ja hardwa­re­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va Ras­mus. Sit­tem­min olem­me kehit­ty­neet yhdes­sä Hel­ka­ma Emo­tor ‑kon­ser­nin kans­sa, joka tuo meil­le sekä mer­kit­tä­vää osaa­mis­ta että resurs­se­ja tuo­da huo­mat­ta­vat hyö­dyt jokai­sel­le kone­pa­jal­le. Yhdes­sä olem­me onnis­tuu­neet tavoit­tees­sam­me siir­tää työs­tö­nes­te­jär­jes­tel­mät nyky­ai­kaan ja toteut­taa kaik­ki tämä sääs­täen saman­ai­kai­ses­ti asiak­kai­dem­me rahaa.

Henkilöstömme

Joonas Heikkinen

Joonas Heikkinen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

041 439 0616

Ville Rautiainen

Ville Rautiainen

Tuo­tan­to­pääl­lik­kö

Rasmus Laug

Rasmus Laug

Tuo­te­ke­hi­ty­sin­si­nöö­ri

Magnus Kumlin

Magnus Kumlin

Senior Advi­sor

Y‑tunnus

2919844–4

Postiosoite

Lah­nuk­sen­tie 215, 01840 Klaukkala

Käyntiosoite

Lah­nuk­sen­tie 215, 01840 Klaukkala

Asiakaspalvelu

+358 41 439 0616

info@spesnes.com

Ota yhteyttä


    Puhe­li­mel­laSäh­kö­pos­til­la