Liity

Liit­ty­mäl­lä Spesnes:n säh­kö­pos­ti­lis­tal­le, saat ensim­mäi­se­nä työs­tö­nes­tei­den käyt­töön, toi­min­taan ja yllä­pi­toon liit­ty­vät artik­ke­lit luet­ta­vak­se­si. Uskom­me, että laa­duk­kaat teks­tit ovat hyö­dyk­si koko alal­le, joten panos­tam­me nii­hin huo­lel­li­ses­ti ja pyrim­me käyt­tä­mään läh­tei­näm­me vain luo­tet­tu­ja artik­ke­lei­ta, kir­jal­li­suut­ta ja asian­tun­ti­joi­ta. Kos­ka meil­lä on vuo­sien koke­mus työs­tö­nes­teis­tä, emme­kä ole sidok­sis­sa yhteen­kään työs­tö­nes­te­val­mis­ta­jaan, voim­me kir­joit­taa laa­duk­kai­ta artik­ke­lei­ta eri näkö­kul­mis­ta, jois­ta saat­te var­mas­ti uut­ta oppia.

Lis­tal­le liit­ty­mi­nen ei luon­nol­li­ses­ti mak­sa mitään tai vel­voi­ta mihin­kään, ja voit­te aina perua tilauk­sen säh­kö­pos­tien lopus­sa ole­van lin­kin kaut­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti otta­mal­le mei­hin yhteyt­tä halua­mal­lan­ne tavalla.