Lisää käyttöikää ja turvallisuutta leikkuunesteille.

Uuden kun­non­val­von­ta­kon­sep­tim­me avul­la voim­me mita­ta jopa 21 eri arvoa leik­kuu- ja työs­tö­nes­teis­tä, ja saa­da siten erit­täin tark­ko­ja ana­lyy­se­ja nes­teen toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­sis­tä suu­reis­ta. Ana­lyy­sin avul­la nes­teen käyt­töi­kää voi­daan piden­tää mer­kit­tä­väs­ti ja oikei­siin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä välit­tö­mäs­ti, jot­ta työ­ter­veys- ja laa­tuon­gel­mat eivät pää­se val­loil­leen. Mit­tauk­siin kuu­lu­vat oleel­li­se­na osa­na sään­nöl­li­syys, jon­ka avul­la muu­tok­set voi­daan havai­ta ajois­sa. Täs­tä syys­tä olem­me teh­neet mer­kit­tä­vää tuo­te­ke­hi­tys­tä, että mit­taus­lait­teis­tot ovat erin­omai­sia, koko mit­taus­pro­ses­si kul­kee sau­mat­to­mas­ti aina näyt­tee­no­tos­ta tulos­ten rapor­toin­tiin ja sil­ti hin­ta pysyy koh­tuul­li­se­na.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ja huol­to on entis­tä tär­keäm­pää nyt, kun bio­si­dien käy­tös­tä on käy­tän­nös­sä luo­vut­ta­va, eikä nii­tä nes­tei­den seas­sa myös­kään teh­das­val­mis­tei­se­na. Pahim­mil­laan nes­teen mik­ro­bi­kan­ta lisään­tyy jo ensim­mäi­sen vii­kon aika­na, mut­ta kes­ki­mää­rin pitoi­suu­det alka­vat nous­ta mer­kit­tä­väs­ti noin kol­men kuu­kau­den käy­tön jäl­keen. Esi­mer­kik­si bak­tee­rit jakau­tu­vat noin ker­ran puo­leen tun­tiin, joten yhden vuo­ro­kau­den aika­na yhdes­tä bak­tee­ris­ta tulee noin 300 tuhat­ta mil­jar­dia bak­tee­ria, ja kun pide­tään mie­les­sä, että läh­tö­ti­lan­tees­sa nii­tä on har­voin vain yksi, pääs­tään vie­lä mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­piin luke­miin.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ehkäi­see tut­ki­tus­ti muun muas­sa mik­ro­bien kas­vua, kos­ka ehkäi­se­vin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä nopeas­ti, eikä tilan­ne pää­se eska­loi­tu­maan. Lisäk­si kun­non­val­von­ta aut­taa pitä­mään laa­tuun oleel­li­ses­ti vai­kut­ta­vat nes­teen kom­po­nen­tit mää­rä­tyl­lä tasol­la sekä esi­merk­si vaah­don muo­dos­tu­mi­nen ja työs­tö­ko­neen kulu­mi­nen vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti.

Spes­nes Conc­ras ‑kun­non­val­von­ta sisäl­tää aina kaik­ki tar­vit­ta­vat väli­neet, lait­teet, huol­lot ja muut mit­taus­tar­vik­keet kali­broin­tiai­neis­ta läh­tien. Leik­kuu­nes­te­asian­tun­ti­jam­me teke­vät jokai­ses­ta sel­keän rapor­tin toi­men­pi­deoh­jeis­tuk­si­neen, joi­den avul­la nes­teet pysy­vät erin­omai­ses­sa toi­min­ta­kun­nos­sa. Pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­luu myös koko mit­taus mei­dän teke­mä­näm­me pai­kan pääl­lä. Ps. Olem­me täy­sin riip­pu­mat­to­mia esi­mer­kik­si leik­kuu­nes­te­val­mis­ta­jis­ta, joten voit­te luot­taa ana­lyy­siem­me puo­lu­eet­to­muu­teen.

Mit­taus sisäl­tää:

 • Aero­bi­set bak­tee­rit
 • Anae­ro­bi­set bak­tee­rit
 • Homeet ja sie­net
 • Hii­vat
 • TDS
 • Vapaa kloo­ri
 • Alka­ni­teet­ti
 • Kovuus
 • Rau­ta
 • Kupa­ri
 • Lyi­jy
 • Nit­raat­ti
 • Nit­riit­ti
 • Bro­mi
 • Kloo­ri
 • Kro­mi
 • Fluo­ri­di
 • Syanuu­ri­hap­po
 • pH
 • Kon­sent­raa­tio
 • Emul­goi­mat­to­mat vuo­to­öl­jyt

Tar­joam­me ensim­mäi­sen mit­tauk­sen ilmai­sek­si pai­kan pääl­lä. Kysy lisää asia­kas­pal­ve­lus­tam­me tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la!