Kunnonvalvonta

Las­tua­mis­nes­teet ja muut teol­li­suu­den pro­ses­si­nes­teet vaa­ti­vat jat­ku­vaa kun­nos­sa­pi­toa sii­nä mis­sä muut­kin työ­ka­lut. Toi­mi­vat nes­teet ovat ehdot­to­man tär­kei­tä tehok­kaal­le ja laa­duk­kaal­le tuo­tan­nol­le, eikä sen kun­nos­ta kan­na­ta tin­kiä. Kun­non­val­von­ta­pal­ve­lum­me on luo­tet­ta­va tapa seu­ra­ta sään­nöl­li­ses­ti las­tua­mis­nes­tei­den toi­mi­vuut­ta ja aut­taa enna­koi­maan muun muas­sa vaih­to­tar­vet­ta ennak­koon. Pal­ve­lu aut­taa sääs­tä­mään rahaa vähen­tä­mäl­lä nes­tei­den vaih­to­ja, paran­ta­mal­la kemi­kaa­li­työ­tur­val­li­suut­ta ja tasaa­mal­la laa­tua.

Leik­kuu- ja muok­kaus­nes­tei­den kun­non­val­von­nas­sa seu­ra­taan usei­ta eri muut­tu­jia, jot­ka kaik­ki ovat toi­min­nan kan­nal­ta erit­täin tär­kei­tä: Aero­bi­set ja anae­ro­bi­set bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat, TDS, pH, kon­sent­raa­tio sekä emul­goi­mat­to­mat vuo­to­öl­jyt. Nämä kaik­ki teki­jät muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, jon­ka avul­la voim­me enna­koi­da nes­teen toi­min­taa tehok­kaas­ti ja muu­tok­siin rea­goin­ti voi alkaa riit­tä­vän ajois­sa, jot­ta ongel­mil­ta väl­ty­tään. Saat­te tulok­sis­ta sel­keän rapor­tin, jos­sa esi­te­tään sekä yksit­täis­ten konei­den arvot että yhteen­ve­don tulok­sis­ta. Lisäk­si asian­tun­ti­jam­me anta­vat sel­keät toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set, joi­den perus­teel­la nes­tei­den kun­non hal­lin­ta on help­poa.

Mui­den teol­li­suu­den nes­tei­den osal­ta voim­me rää­tä­löi­dä juu­ri Teil­le sopi­van pal­ve­lun. Kysy lisää!

 

Spesnes Mikrobi

Mik­ro­bi-pal­ve­lu sisäl­tää kaik­ki mik­ro-orga­nis­mi­mit­tauk­set, eli aero­bi­set ja anae­ro­bi­set bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat. Lähe­täm­me teil­le ainut­laa­tui­sen läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van näyt­teen­ot­toa var­ten sekä sel­keät toi­min­taoh­jeet. Otat­te jokai­ses­ta työs­tö­ko­nees­ta näyt­teet (n.2 min./ näy­te) ja lähe­tät­te ne meil­le ana­ly­soi­ta­vak­si. Me hoi­dam­me loput! Lähe­täm­me teil­le rapor­tin tulok­sis­ta vii­kon sisään pake­tin saa­pu­mi­ses­ta. Tämä on edul­li­nen ja teho­kas rat­kai­su, jon­ka avul­la kaik­ki koneet voi­daan tes­ta­ta sään­nöl­li­ses­ti ilman suu­ria kus­tan­nuk­sia ja sopii siten kai­kil­le kone­pa­joil­le.

Spesnes Kunto

Kun­to-mit­tauk­seen sisäl­tyy pH‑, TDS- ja kon­sent­raa­tio­mit­tauk­set, joi­den avul­la var­mis­te­taan nes­teen perus­toi­min­ta­ky­ky. Mit­taus­ten perus­teel­la nes­teen yllä­pi­to on help­poa ja nope­aa, joten nes­te toi­mii aina opti­maa­li­ses­ti.

Spesnes Koko paketti

Koko paket­ti ‑pal­ve­lum­me sisäl­tää kaik­ki näyt­teet. Lähe­täm­me myös täs­sä pal­ve­lus­sa teil­le läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää tar­vit­ta­vat väli­neet ja ohjeet näy­tön­ot­toon. Koko paket­ti on help­po ja kat­ta­va rat­kai­su, joka sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van tie­don las­tua­mis­nes­teis­tän­ne. Hin­ta sisäl­tää kaik­ki mit­taus­lait­teet ja ‑tar­vik­keet, luo­tet­ta­van ana­lyy­sin sekä sel­keän rapor­tin asian­tun­ti­ja­suo­si­tuk­si­neen ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­si­neen. Tämän pake­tin avul­la tie­dät­te aina, mis­sä kun­nos­sa las­tua­mis­nes­teen­ne ovat ja toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä ennen, kuin on lii­an myö­häis­tä.