Spesnes Säästökartta™

Säästä kymmeniä tuhansia euroja työstönesteisiin liittyvissä kustannuksissa

ICS 2.0 ‑jär­jes­tel­män lan­see­raus­tar­jouk­se­na tar­joam­me Säästökartta™-palvelun ilmaiseksi!

 

Tilaa Säästökartta™

Täy­tä loma­ke, lähe­tä säh­kö­pos­tia tai soi­ta, niin sovi­taan sopi­va aika mit­tauk­sil­le ja purkutilaisuudelle.

Testaus

Tulem­me pai­kan pääl­le teke­mään laa­jat kun­non­val­von­ta­mit­tauk­set kai­kis­ta työs­tö­nes­te­säi­liöis­tän­ne. Teem­me yhdes­sä alku­kar­toi­tuk­sen, jos­sa sel­vi­te­tään perus­tie­dot nes­teis­tä ja käytöstä.

Raportti

Tulos­ten val­mis­tues­sa noin vii­kon pääs­tä mit­tauk­sis­ta, esit­te­lem­me tulok­set sekä las­kel­mat. Tilan­near­vion voit­te teh­dä itse.

Mikä Spesnes Säästökartta™ on?

Spes­nes Sääs­tö­kart­ta™ on työs­tö­nes­tei­den kar­toi­tus­pal­ve­lu. Ana­ly­soim­me yri­tyk­se­si työs­tö­nes­teet, nii­den toi­min­nan ja kus­tan­nuk­set nes­te­näyt­tei­siin ja laa­joi­hin sel­vi­tyk­siin perus­tuen. Tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin ja alan par­hai­siin käy­tän­töi­hin perus­tu­va pal­ve­lu antaa kat­ta­van kuvan työs­tö­nes­tei­den omi­nai­suuk­sis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta kehityskohteista.

Kenelle Säästökartta™ on tarkoitettu?

Sääs­tö­kart­ta™ on tar­koi­tet­tu kai­kil­le teol­li­suu­den toi­mi­joil­le, jot­ka käyt­tä­vät vesi­se­kot­tei­sia työs­tö­nes­tei­tä, kuten leikkuu‑, hionta‑, veto- tai muok­kaus­nes­tei­tä, ja halua­vat tie­tää menet­tä­vät­kö tur­haan rahaa työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vis­sä kus­tan­nuk­sis­sa, voi­ko työ­olo­ja paran­taa ja ympä­ris­tö­pääs­tö­jä pienentää.

Mitä hyödyn Spesnes Säästökartta™ ‑palvelusta?

Saat kon­kreet­ti­sen laa­joi­hin mit­tauk­siin perus­tu­van sel­vi­tyk­sen, joka mah­dol­lis­taa fak­ta­poh­jai­sen pää­tök­sen­teon. Sen avul­la on help­poa näh­dä mil­lai­sia kehi­tys­koh­tei­ta työs­tö­nes­tei­siin liit­tyen on. Lisäk­si arvioim­me, kuin­ka pal­jon eri toi­mil­la ympä­ris­tö­kuor­mi­tus pie­ne­nee ja työ­ter­vey­so­lo­suh­teet parantuvat.

Miksen vain kysyisi asiaa työstönestetoimittajaltani?

Toi­mit­ta­ja­si int­res­seis­sä ei ole suo­sia uut­ta tek­no­lo­gi­aa, joka tar­jo­aa mer­kit­tä­viä säästöjä.

Numeroilla voi todistaa vaikka mustan valkoiseksi. Miksi uskoisin laskelmiinne?

Raport­tim­me pur­ku­ti­lai­suu­des­sa ker­rom­me, mihin las­kel­mam­me perus­tu­vat. Jos et ole niis­tä kans­sam­me samaa miel­tä, et mak­sa Sääs­tö­kar­tas­ta™ euroa­kaan. Saat sil­ti mit­tauk­set ja las­kel­mat mah­dol­lis­ta myö­hem­pää käyt­töä varten. 

Onko joku muukin ostanut Spesnes Säästökartan™?

Olem­me teh­neet sato­ja mit­tauk­sia työs­tö­nes­tei­den laa­dus­ta ympä­ri Suo­mea. Tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyi­hin perus­tuen kaik­ki asiak­kaam­me ovat koke­neet mit­tauk­set hyödyllisiksi.

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Joo­nas Heik­ki­nen ker­too mie­lel­lään lisää. Hänet tavoit­taa nume­ros­ta 041 439 0616 tai säh­kö­pos­til­la joonas.heikkinen@spesnes.com.

Paljonko Spesnes Säästökartta™ maksaa?

Säästökartta™-palvelu mak­saa 290 euroa + alv:n. Mak­sat las­kum­me vain, jos olet pal­ve­luum­me tyy­ty­väi­nen. (ICS-jär­jes­tel­män lan­see­raus­tar­jouk­se­na maksuton)

Epäilen, että löytäisitte edes parin tonnin säästöjä. Mitä sitten tehdään?

Annam­me Säästökartta™-palvelulle 100 % takuun. Jos emme löy­dä vähin­tään 50 000 euron vuo­sit­tai­sia sääs­tö­jä, onnit­te­lem­me sinua erin­omai­ses­ta suorituksesta.

Sitoudunko joihinkin jatko-ostoihin, jos tilaan Spesnes Säästökartan™?

Et. Sääs­tö­kart­ta™ ei vel­voi­ta sinua mihin­kään jat­ko­toi­miin tai selityksiin.

adawd

Testaa, pystytkö sinä säästämään rahaa, ympäristöä ja terveyttä — kaikkia yhdellä kertaa

Tilaa Spes­nes Säästökartta™-palvelu alla ole­val­la lomak­keel­la, soit­ta­mal­la tai sähköpostitse.