Spesnes Säästökartta™

Selvitä mitä työstönesteesi sisältävät, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi toimintaan ja kustannuksiin. 

Tilaa helppo ja nopea näytepakkaus alta, me teemme loput.

 

1. Tilaa näytepaketti & varaa aika

 Tilaa näy­te­pa­ket­ti ja varaa aika 45 minuu­tin etä­ta­paa­mi­seen, jos­sa sel­vi­täm­me yhdes­sä ennak­ko­tie­dot ana­lyy­siä var­ten. Etu­kä­teen kan­nat­taa poh­tia, mit­kä vii­si nes­te­säi­liö­tä haluat­te tes­ta­ta. Veloi­tam­me ainoas­taan näyt­teen­ot­to­vä­li­neet ja pos­ti­mak­sut (vii­del­le nes­te­jär­jes­tel­mäl­le yht. 48,30 € + alv). 

2. Ota helpot ja nopeat näytteet

Näy­te­pa­ket­ti saa­puu paris­sa päi­väs­sä ovel­le­si, ja nes­te- ja mik­ro­bi­näyt­tei­den otta­mi­seen kuluu noin kak­si minuut­tia per nes­te­jär­jes­tel­mä. Val­mis paket­ti nou­de­taan pai­kan päältä.

3. Raportti ja purkutilaisuus

Tulos­ten val­mis­tues­sa noin kah­den vii­kon kulut­tua, esit­te­lem­me teil­le tulok­set ja las­kel­mam­me. Kes­kus­tel­laan yhdes­sä mah­dol­li­sis­ta tar­peis­ta. Saat tulok­set itsel­le­si myös myö­hem­pää käyt­töä varten.

Mikä Spesnes Säästökartta™ on?

Spes­nes Sääs­tö­kart­ta™ on työs­tö­nes­tei­den kar­toi­tus­pal­ve­lu. Ana­ly­soim­me yri­tyk­se­si työs­tö­nes­teet, nii­den toi­min­nan ja kus­tan­nuk­set nes­te­näyt­tei­siin ja laa­joi­hin sel­vi­tyk­siin perus­tuen. Tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin ja alan par­hai­siin käy­tän­töi­hin perus­tu­va pal­ve­lu antaa kat­ta­van kuvan työs­tö­nes­tei­den omi­nai­suuk­sis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta kehityskohteista.

Kenelle Säästökartta™ on tarkoitettu?

Sääs­tö­kart­ta™ on tar­koi­tet­tu kai­kil­le teol­li­suu­den toi­mi­joil­le, jot­ka käyt­tä­vät vesi­se­kot­tei­sia työs­tö­nes­tei­tä, kuten leikkuu‑, hionta‑, veto- tai muok­kaus­nes­tei­tä, ja halua­vat tie­tää menet­tä­vät­kö tur­haan rahaa työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vis­sä kus­tan­nuk­sis­sa, voi­ko työ­olo­ja paran­taa ja ympä­ris­tö­pääs­tö­jä pienentää.

Mitä hyödyn Spesnes Säästökartta™ ‑palvelusta?

Saat kon­kreet­ti­sen laa­joi­hin mit­tauk­siin perus­tu­van sel­vi­tyk­sen, joka mah­dol­lis­taa fak­ta­poh­jai­sen pää­tök­sen­teon. Sen avul­la on help­poa näh­dä mil­lai­sia kehi­tys­koh­tei­ta työs­tö­nes­tei­siin liit­tyen on. Lisäk­si arvioim­me, kuin­ka pal­jon eri toi­mil­la ympä­ris­tö­kuor­mi­tus pie­ne­nee ja työ­ter­vey­so­lo­suh­teet parantuvat.

Miksen vain kysyisi asiaa työstönestetoimittajaltani?

Toi­mit­ta­ja­si int­res­seis­sä ei ole suo­sia uut­ta tek­no­lo­gi­aa, joka tar­jo­aa mer­kit­tä­viä säästöjä.

Numeroilla voi todistaa vaikka mustan valkoiseksi. Miksi uskoisin laskelmiinne?

Raport­tim­me pur­ku­ti­lai­suu­des­sa ker­rom­me, mihin las­kel­mam­me perus­tu­vat. Jos et ole niis­tä kans­sam­me samaa miel­tä, et mak­sa pal­ve­lus­tam­me edes tar­vik­keis­ta tai pos­ti­ku­luis­ta. Saat sil­ti mit­tauk­set ja las­kel­mat mah­dol­lis­ta myö­hem­pää käyt­töä varten. 

Onko joku muukin ostanut Spesnes Säästökartan™?

Olem­me teh­neet tuhan­sia mit­tauk­sia työs­tö­nes­tei­den laa­dus­ta. Tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyi­hin perus­tuen kaik­ki asiak­kaam­me ovat koke­neet mit­tauk­set hyödyllisiksi.

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Joo­nas Heik­ki­nen ker­too mie­lel­lään lisää. Hänet tavoit­taa nume­ros­ta 041 439 0616 tai säh­kö­pos­til­la joonas.heikkinen@spesnes.com.

Paljonko Spesnes Säästökartta™ maksaa?

Säästökartta™-palvelu on mak­su­ton. Veloi­tam­me ainoas­taan näyt­teen­ot­to­vä­li­neet ja pos­ti­mak­sut kah­teen suun­taan (vii­del­le työs­tö­ko­neel­le yht. 48,30 € + alv). Pos­ti­mak­su sisäl­tää ovel­le kul­je­tuk­sen sekä nou­don toimipisteestänne.

Epäilen, että löytäisitte edes parin tonnin säästöjä. Mitä sitten tehdään?

Annam­me Säästökartta™-palvelulle 100 % takuun. Jos et ole tyy­ty­väi­nen pal­ve­luum­me, et mak­sa edes tar­vik­keis­ta ja postikuluista.

Sitoudunko joihinkin jatko-ostoihin, jos tilaan Spesnes Säästökartan™?

Et. Sääs­tö­kart­ta™ ei vel­voi­ta sinua mihin­kään jat­ko­toi­miin tai selityksiin.

adawd