Spesnes Säästökartta™ ‑palvelun toimitusehdot 1.1.2021 alkaen

 

  1. Tilaa­jan vas­tuut ja tehtävät

Tilaa­jan vas­tuul­la on toi­mit­taa Spes­nes Oy:lle aineis­to, joka pal­ve­lun tuot­ta­mi­sek­si vaa­di­taan. Aineis­ton on olta­va Spes­nes Oy: käy­tet­tä­vis­sä vii­meis­tään 7 päi­vää ennen sovit­tua lop­pu­ra­por­tin purkutilaisuutta.

  1. Spes­nes Oy:n vas­tuut ja tehtävät

Spes­nes Oy:n vas­tuul­la on lähet­tää tar­vit­ta­vat lomak­keet, näyt­teen­ot­to­vä­li­neet ja ohjeet Tilaa­jal­le kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Spes­nes Oy sitou­tuu toi­mit­ta­maan, esit­te­le­mään ja perus­te­le­maan lop­pu­ra­port­tin­sa yhtei­ses­sä, etu­kä­teen sovi­tus­sa purkutilaisuudessa.

  1. Las­ku­tuseh­dot

Spes­nes Oy las­kut­taa pal­ve­lun­sa yhdes­sä eräs­sä välit­tö­mäs­ti lop­pu­ra­por­tin pur­ku­ti­lai­suu­den jäl­keen. Las­kun huo­mau­tusai­ka on 8 päi­vää. Mak­sueh­to 14 päi­vää netto.

  1. Takuu- ja peruutusehdot

Jos Tilaa­ja ei ole tyy­ty­väi­nen Spes­nes Oy:n toi­min­taan, hän voi kos­ka tahan­sa perua tilauk­sen­sa veloituksetta.

  1. Refe­rens­sioi­keus

Spes­nes Oy saa hyväk­sy­tyn tilauk­sen perus­teel­la jul­kais­ta tie­don, että Tilaa­ja on Spes­nes Oy:n asia­kas. Laa­jem­mis­ta oikeuk­sis­ta sovi­taan erikseen.

  1. Lii­ke­sa­lai­suu­det ja tekijänoikeudet

Kum­pi­kin sopi­jaos­a­puo­li on vel­vol­li­nen pitä­mään salas­sa lii­ke­suh­teen aika­na tul­leet asiat, jot­ka eivät ole ylei­ses­ti tie­dos­sa. Spes­nes Oy:n käyt­tä­mät las­ken­ta­mal­lien, raport­tien ja mui­den mate­ri­aa­lien teki­jä­noi­keu­det kuu­lu­vat yksin Spes­nes Oy:lle.

  1. Vir­heet ja vahingonkorvaukset

Jos Tilaa­ja havait­see Spes­nes Oy:n työs­sä puut­tei­ta, Tilaa­jan on ilmoi­tet­ta­va mah­dol­li­set kor­vaus­vaa­ti­muk­sen­sa 7 päi­vän kulues­sa kir­jal­li­ses­ti, tai kor­vaus­vel­vol­li­suus rau­ke­aa. Kor­vaus­vel­vol­li­suus on enin­tään tämän tilauk­sen koh­das­sa 3. Las­ku­tuseh­dot sovi­tun veloi­tuk­sen suu­rui­nen. Sopi­jaos­a­puol­ten ei tar­vit­se mak­saa vahin­gon­kor­vauk­sia toi­sil­leen, mikä­li syy­nä on ulko­puo­li­sis­ta syis­tä joh­tu­va yli­voi­mai­nen esti (Force Majeure).