Intelligent Coolant Sustainer

On äly­käs työs­tö­nes­tei­den yllä­pi­tojär­jes­tel­mä, joka tuot­taa teille:

Taloudelliset säästöt

Työs­tö­nes­teet aiheut­ta­vat tut­ki­tus­ti 8–16 % kone­pa­jo­jen val­mis­tus­kus­tan­nuk­sis­ta. Kes­ki­mää­räi­nen sääs­tö suo­ma­lai­sel­la kone­pa­jal­la on 112 000 € — joka vuosi.

Puo­li­te­taan tämä luke­ma.

Työterveys

Mer­kit­tä­vim­mät työ­pe­räi­set ris­kit liit­ty­vät las­tua­mis­nes­teen mik­ro­bei­hin ja endo­tok­sii­nei­hin sekä työs­tös­sä nes­tee­seen jou­tu­nei­siin ras­kas­me­tal­lei­hin ja mui­hin epäpuhtauksiin.

Puo­li­te­taan nämä ongel­mat.

  Ympäristö

  Työs­tö­nes­teet ovat lähes aina ongel­ma­jä­tet­tä ja useim­mi­ten val­mis­tet­tu fos­sii­li­ses­ta öljys­tä kulut­taen pal­jon energiaa.

  Puo­li­te­taan näi­den määrät.

  1. Poistaa kaikki epäpuhtaudet yhdellä laitteella

  Paten­toi­tu (pat. pend.) ICS-työs­tö­nes­te­jär­jes­tel­mä pois­taa kier­ros­ta kaik­ki mer­kit­tä­vät sii­hen ker­ty­vät ja sii­nä kas­va­vat epä­puh­tau­det, kuten bak­tee­rit, mik­ro­hiuk­ka­set ja vuo­to­öl­jyt. Kos­ka nämä aiheut­ta­vat suu­rim­mat ongel­mat, tuot­taa nii­den pois­ta­mi­nen suu­rim­mat hyö­dyt. Nes­teen eli­ni­kä voi­daan jopa monin­ker­tais­taa, työ­ter­veys­hai­tat mini­moi­da ja ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta vähen­tää murto-osaan.

  Työs­tö­nes­tei­den talous­vai­ku­tuk­set laa­je­ne­vat pal­jon osto­hin­taa pidemmälle.

  Total Cost of Owners­hip For Metalwor­king Fluids (kään­nös)

  Was­te Mana­ge­ment and Research Center

  3. Säätää automaattisesti

  Jär­jes­tel­mä sää­tää auto­maat­ti­ses­ti niin nes­teen pitoi­suut­ta kuin omaa toi­min­taan­sa­kin ja siten lop­pu­tu­los on aina täy­del­li­nen. Auto­maat­ti­nen kon­sent­raa­tion sää­tö vapaut­taa työn­te­ki­jät tuot­ta­vaan työ­hön ja voit luot­taa sii­hen, että nes­teet toi­mi­vat aina kuin ne on suun­ni­tel­tu­kin toi­mi­van. Jär­jes­tel­mä tun­nis­taa myös epä­puh­tauk­sien mää­rän nes­teis­sä, sää­tää puh­dis­tus­ta sen mukaan ja sääs­tää näin energiaa.

  2. Mittaa nesteen kuntoa ja ominaisuuksia reaaliajassa

  Auto­maat­ti­nen mit­taus­jär­jes­tel­mä tark­kai­lee nes­teen kun­toa jat­ku­vas­ti, eikä sinun tar­vit­se teh­dä mitään. Käyt­tä­mäm­me teko­ä­ly- ja IoT-tek­no­lo­giat mah­dol­lis­ta­vat kaik­kien tär­kei­den para­met­rien seu­raa­mi­sen, joi­den perus­teel­la nes­tet­tä ana­ly­soi­daan ja vaa­li­taan. Tulok­set ovat aina luet­ta­vis­sa pal­ve­li­mel­tam­me yhtiö­koh­tai­sil­la tunnuksillanne.

  Mer­kit­tä­vim­mät työ­pe­räi­set ris­kit liit­ty­vät las­tua­mis­nes­teen mik­ro­bei­hin ja endo­tok­sii­nei­hin sekä työs­tös­sä nes­tee­seen
  jou­tu­nei­siin ras­kas­me­tal­lei­hin ja mui­hin epä­puh­tauk­siin. Las­tua­mis­nes­te voi aiheut­taa iho-oirei­ta, kuten ihot­tu­mia. Ihon
  lisäk­si metal­lin työs­tös­sä voi­daan altis­tua hengitysteitse. 

  Tie­to­kort­ti kemial­li­ses­ta altis­tu­mi­ses­ta metal­li- ja autoa­lo­jen työtehtävissä

  Työ­tur­val­li­suus­kes­kus & Työterveyslaitos

  Helppokäyttöinen ja pienikokoinen

  Intel­li­gent Coo­lant Sus­tai­ner on ainoa lai­te, jon­ka tar­vit­set nes­tei­den jat­ku­vaan ylläpitoon. 

  Paten­toi­tu (pen­ding) lai­te on erit­täin yksin­ker­tai­nen käyt­tää ja asen­taa, vie vain vähän tilaa (58x78 cm) ja toi­mii täy­sin itse­näi­ses­ti vuo­den ympä­ri. Pil­vi­pal­ve­lun avul­la nes­tei­den ja lait­tei­den toi­min­taa ja suo­ri­tys­ky­kyä voi­daan seu­ra­ta ja opti­moi­da reaa­liai­kai­ses­ti. Vai­va­ton Spes­nes Ser­vice ‑pal­ve­lu var­mis­taa jär­jes­tel­mien toi­min­nan keskeytyksettä.