%

Säästösi lastuamisnestekustannuksissa jopa

Edul­lis­ten Spes­nes X -mik­ro­bi­puh­dis­tus­lait­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät vuo­sit­tain vaih­det­ta­vat kulu­vat osat tai tar­vit­taes­sa vaih­don teh­das­kun­nos­tet­tuun. Lähes ris­ki­tön kuu­kausi­mak­sul­li­nen hin­noit­te­lum­me takaa, että ette mak­sa tyh­jäs­tä, sil­lä jos ette ole tyy­ty­väi­nen tuot­tee­seen, voit­te irti­sa­noa sopi­muk­sen kuu­kau­den irti­sa­no­mi­sa­jal­la. Saat­te lisäk­si kak­si kat­ta­vaa kun­non­val­von­ta­mit­taus­ta kau­pan pääl­le!

Kun­non­val­von­taan sisäl­tyy aina kat­ta­va raport­ti ja sel­keät toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set jokai­sel­ta mit­taus­ker­ral­ta. Mit­tauk­siin voi sisäl­lyt­tää seu­raa­vat vaih­toeh­dot: 1. Aero­bi­set bak­tee­rit, koko­nais­mää­rä 2. Anae­ro­bi­set bak­tee­rit, kon­ta­mi­naa­tio­as­te 3. Homeet, sie­net ja hii­vat, kon­ta­mi­naa­tio­as­te 4. pH-arvo 5. TDS-arvo 6. Kon­sent­raa­tio.

Kuu­kausit­tai­nen tilaus -15 %, vii­koit­tai­nen -30%! Aloi­tus­mak­su 29 €/ näy­te­sar­ja, joka veloi­te­taan ker­ran tilauk­sen yhtey­des­sä ja sisäl­tää laa­jan lai­te- ja tilan­ne­kar­toi­tuk­sen. Alla vii­kot­tai­sen tilauk­sen hin­nas­to.

Tarjouspyyntölomake

Mitä tuot­tei­ta haluai­sit tila­ta?

6 + 10 =

Kaik­ki hin­nat alv. 0%. Pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin.