Euroo­pan unio­ni on kiel­tä­nyt päi­vi­te­tyl­lä REACH-ase­tuk­sel­laan suu­ren osan leik­kuu­nes­teis­sä käy­te­tyis­tä bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na kemi­kaa­lei­na. Bio­si­dit ovat ainei­ta, joil­la tuho­taan hai­tal­li­sia eliöi­tä, kuten bak­tee­re­ja tai sie­niä. Leik­kuu­nes­teis­sä näi­den käyt­töä on tähän päi­vään asti perus­tel­tu sekä leik­kuu­nes­teen käyt­töiän piden­ty­mi­sel­lä että työ­ter­veys­te­ki­jöil­lä. Aiem­min aja­tel­tiin, että sopi­vas­sa suh­tees­sa käy­tet­ty­nä bio­si­deis­tä on vähem­män hait­taa, kuin mik­ro­beis­ta, mut­ta uusim­man tut­ki­mus­tie­don valos­sa näh­dään toi­sin: 1.12.2018 voi­maan tul­lut ase­tus kiel­tää muun muas­sa eri­lai­sia for­mal­de­hy­de­jä muo­dos­ta­vat bio­si­dit ja sik­si nii­den käy­tös­tä luo­vu­taan. Osa bio­si­deis­tä on vie­lä sel­vi­tyk­sen alla, mut­ta nii­den odo­te­taan saa­van sama syö­pää aiheut­ta­va ‑mer­kin­tä muu­ta­man vuo­den sisäl­lä. Kos­ka kaik­kia for­mal­de­hy­dien vapaut­ta­jia ei ole vie­lä kiel­let­ty, voi nii­tä olla edel­leen käy­tös­sä. Sik­si olem­me koon­neet ohjei­ta, joil­la voit­te vält­tää altis­tu­mis­ta ja sen aiheut­ta­mia hait­to­ja.

For­mal­de­hy­din aiheut­ta­mia ammat­ti­tau­te­ja todet­tiin eni­ten metal­lin työs­tös­sä ja koneis­ta­jil­la, terveyspalveluissa/hoitotyössä (mm. perus‑, lähi- ja sai­raan­hoi­ta­jat, fysio­te­ra­peu­tit, lää­kä­rit) sekä sii­vous­työs­sä.

-Työ­ter­veys­lai­tos

Työ­ter­veys­lai­tok­sen tut­ki­muk­sen mukaan koneis­ta­jat ovat suu­rin ammat­ti­ryh­mä, joka sai­ras­tuu for­mal­de­hy­din aiheut­ta­miin ammat­ti­tau­tei­hin, kuten aller­gi­seen kos­ke­tusi­hot­tu­maan tai aller­gi­seen nuhaan tai ast­maan (vuo­si­na 2008–2014). Koneis­ta­mois­sa hen­gi­tys­tei­den kaut­ta tapah­tu­van altis­tu­mi­sen hal­lin­ta­kei­no­ja ovat sul­je­tut työs­tö­ko­neet sekä teho­kas ylei­sil­man­vaih­to yhdis­tet­ty­nä kone­koh­tai­siin pois­toi­hin. Kone­koh­tais­ten öljy­su­mue­rot­ti­mien kans­sa on huo­mioi­ta­va, että ne pidät­tä­vät aero­so­le­ja ja hiuk­ka­sia, mut­ta pääs­tä­vät läpi pie­niä haih­tu­via mole­kyy­le­jä, kuten for­mal­de­hy­diä ja mui­ta työs­tö­nes­tei­den haih­tu­via yhdis­tei­tä. Teho­kas, jos­kaan ei ener­gia­te­hok­kain kei­no on joh­taa työs­tö­ko­nei­den pois­toil­ma suo­raan ulos.

Ensi­si­jai­nen vaih­toeh­to kemi­kaa­lien hait­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on luon­nol­li­ses­ti pyr­kiä pois­ta­maan sen käyt­tö joko vaih­toeh­toi­sil­la aineil­la tai mene­tel­mil­lä.

Haluat­ko lisä­tie­to­ja vaih­toeh­toi­sis­ta puh­dis­tus­ta­vois­ta? Lue lisää täy­sin tur­val­li­ses­ta säh­kö­mag­neet­ti­seen sätei­lyyn perus­tu­vas­ta mik­ro­bi­puh­dis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä ja tilaa mak­su­ton leik­kuu­nes­teen kun­non­val­von­ta­mit­taus täs­tä!