Tar­joam­me kone­pa­joil­le las­tua­mis­nes­teen kun­non­val­von­taa edul­li­seen hin­taan. Edis­ty­nei­den labo­ra­to­rio­lait­tei­den ja tark­ko­jen pro­ses­sien avul­la saat­te luo­tet­ta­vat ja tar­kat mit­tauk­set las­tua­mis­nes­tei­den nyky­ti­las­ta. Tulok­sis­ta saat­te kat­ta­van rapor­tin his­to­ria­seu­ran­nal­la ja toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sil­la ilman nes­te­val­mis­ta­jien tai ‑myy­jien etu­ris­ti­rii­to­ja!

Kun­non­val­von­taan sisäl­tyy muun muas­sa:

- Aero­bi­set bak­tee­rit, jot­ka aiheut­ta­vat muun muas­sa endo­tok­sii­ni­pe­räi­siä työ­ter­vey­son­gel­mia ja nes­teen van­hen­tu­mis­ta
- Anae­ro­bi­set bak­tee­rit, jot­ka tuot­ta­vat eri­lai­sia rik­kiyh­dis­tei­tä nes­teen tär­keis­tä kom­po­nen­teis­ta kuten kor­roos­sio­nes­toai­neis­ta. Rik­kiyh­dis­teet tun­nis­taa usein pahas­ta hajus­ta nes­tees­sä, jol­loin sen omi­nai­suu­det ovat jo kär­si­neet mer­kit­tä­väs­ti
- pH, joka on mer­kit­tä­vä teki­jä sekä konei­den kes­toiän että ter­veys­te­ki­jöi­den saral­la: kor­kea pH aiheut­taa iho-oirei­ta ja eri­tyi­ses­ti alu­mii­ni­seos­ten kor­roo­sio­ta, mata­la pH aiheut­taa eri­tyi­ses­ti terä­so­sien kor­roo­sio­ta
- Säh­kön­joh­ta­vuus, joka mää­rit­tää nes­teen ioni­pi­toi­suut­ta ja jon­ka tren­diä seu­raa­mal­la voi­daan mää­rit­tää nes­teen kulu­mis­ta.
- Kon­sent­raa­tio, joka on tär­keä teki­jä nes­teen toi­min­nal­li­suu­den takaa­mi­sek­si
- Nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­ma­ton raport­ti tulok­sis­ta.

Lue lisää net­ti­si­vuil­tam­me.