Alkukartoitus leikkuu- ja työstönesteille

Haluam­me, että asiak­kaam­me voi­vat itse tode­ta jär­jes­tel­miem­me ja pal­ve­lui­dem­me hyö­dyt. Sik­si läh­dem­me aina liik­keel­le alku­kar­toi­tuk­sel­la, jot­ta voit­te perus­taa pää­tök­sen­ne fak­ta­tie­toon. Alku­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­täm­me mitä leik­kuu­nes­te sisäl­tää ja sen tie­don avul­la voim­me mää­rit­tää sopi­vat toi­men­pi­teet ja jär­jes­tel­mät juu­ri teil­le. Alku­kar­toi­tus on teil­le erit­täin help­po ja edul­li­nen tapa sel­vit­tää paran­nus­koh­teet. Käy­tän­nös­sä kar­toi­tus toi­mii seu­raa­vas­ti:

 

 1. Lähe­täm­me teil­le esi­tie­to­lo­mak­keen säh­kö­pos­tit­se, jos­sa kysym­me perus­tie­to­ja työs­tö­ko­neis­ta, kuten nes­te­ti­la­vuu­den, nes­tei­den mer­kin ja mal­lin, mil­loin vii­mek­si vaih­det­tu jne.
 2. Saa­tuam­me esi­tie­dot, lähe­täm­me teil­le läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää kaik­ki näyt­teen­ot­toon tar­vit­ta­vat väli­neet ja sel­keät ohjeet
 3. Työn­te­ki­jän­ne ottaa säi­liöis­tä näyt­teet (n. minuut­ti per työs­tö­ko­ne)
 4. Pos­ti nou­taa pake­tin sovi­tus­ti teh­taal­tan­ne
 5. Mit­taam­me ja ana­ly­soim­me tulok­set, kir­joi­tam­me niis­tä sel­keän rapor­tin ja lähe­täm­me sen teil­le säh­kö­pos­tit­se. Tämän jäl­keen käym­me tulok­set vie­lä yhdes­sä läpi puhe­lun tai video­pu­he­lun väli­tyk­sel­lä ja ohjeis­tam­me, kuin­ka sääs­tät­te mah­dol­li­sim­man pal­jon leik­kuu­nes­te­kus­tan­nuk­sis­sa, paran­nat­te työ­ter­veyt­tä ja vähen­nät­te ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta.
 
Alkukartoituksen saatte hintaan 5 € per työstökone ja se sisältää kaikki kustannukset, ml. postimaksut Suomeen!

Kuukausihinnoittelumme avulla riskittömät hankinnat

Helppoa ja turvallista ostamista

Tar­joa­mam­me kuu­kausi­hin­noit­te­lun avul­la, jos­sa lait­teet toi­mi­te­taan teil­le käyt­tö­kun­toon asen­ne­tu­na ilman pit­kiä sitou­tu­mi­sia, voit­te tes­ta­ta jär­jes­tel­mien toi­mi­vuu­den juu­ri tei­dän teh­taal­lan­ne, ilman inves­toin­ti­ris­kiä! Jos syys­tä tai toi­ses­ta ette koe pal­ve­lui­dem­me tai lait­tei­dem­me ole­van hyviä teil­le, voit­te irti­sa­noa sopi­muk­sen ilman selit­te­ly­jä.

Varoi­tus: kukaan asiak­kais­tam­me ei ole irti­sa­no­nut sopi­mus­ta kans­sam­me, joten on suu­ri ris­ki, että Teil­le­kin hyö­dyt ovat erit­täin suu­ret, ette­kä halua luo­pua tuot­teis­tam­me.

Kat­so lisää tuot­teis­tam­me spesnes.com/tuotteet tai kysy lisää soit­ta­mal­la 041 4390616 tai myynti@spesnes.com. Vas­taam­me mie­lel­läm­me miel­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin.

Ostamalla Spesnes Oy:ltä tuet suomalaista konepajateollisuutta!

Spesnes Oy on 100 % suomalainen yritys:

Olem­me täy­sin suo­ma­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa ole­va yri­tys ja suu­rin osa kom­po­nen­teis­tam­me tulee muil­ta suo­ma­lai­sil­ta yri­tyk­sil­tä. Meil­le on tär­ke­ää, että tuem­me suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä sekä tuot­tei­dem­me että tuo­tan­tom­me kaut­ta. Myös kaik­ki työ­voi­mam­me sijait­see Suo­mes­sa. Osta­mal­la siis Spes­nes-tuot­tei­ta ja ‑pal­ve­lu­ja tuet samal­la koko kone­pa­ja- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suut­tam­me.

Tuot­tei­dem­me ja pal­ve­lui­dem­me avul­la voit­te paran­taa omaa kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­kyän­ne, työ­tur­val­li­suut­tan­ne ja ympä­ris­töän­ne — olla edel­lä­kä­vi­jä. Leik­kuu­nes­tei­den käyt­töi­kä on mah­dol­lis­ta monin­ker­tais­taa, samal­la pois­taa työ­ter­veys­hait­to­ja vähen­tä­mäl­lä hai­tal­li­sia kom­po­nent­te­ja sekä vähen­tää ogel­ma­jät­teen tuot­toa. Tämä kaik­ki vie­lä mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia sääs­täen, joten lait­teem­me mak­sa­vat itsen­sä nopeas­ti takai­sin. (ps. kuu­kausi­hin­noit­te­lum­me avul­la voit­te hank­kia tuot­teet ilman inves­toin­ti­ris­ke­jä. Näin voit­te tes­ta­ta tuot­tei­den sopi­vuu­den juu­ri tei­dän kone­pa­jal­len­ne ilman pit­kiä sitou­muk­sia.)

Lue lisää spesnes.com/tuotteet 

Laajensimme kunnonvalvonnan 21 mitattavaan arvoon

Lisää käyttöikää ja turvallisuutta leikkuunesteille.

Uuden kun­non­val­von­ta­kon­sep­tim­me avul­la voim­me mita­ta jopa 21 eri arvoa leik­kuu- ja työs­tö­nes­teis­tä, ja saa­da siten erit­täin tark­ko­ja ana­lyy­se­ja nes­teen toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­sis­tä suu­reis­ta. Ana­lyy­sin avul­la nes­teen käyt­töi­kää voi­daan piden­tää mer­kit­tä­väs­ti ja oikei­siin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä välit­tö­mäs­ti, jot­ta työ­ter­veys- ja laa­tuon­gel­mat eivät pää­se val­loil­leen. Mit­tauk­siin kuu­lu­vat oleel­li­se­na osa­na sään­nöl­li­syys, jon­ka avul­la muu­tok­set voi­daan havai­ta ajois­sa. Täs­tä syys­tä olem­me teh­neet mer­kit­tä­vää tuo­te­ke­hi­tys­tä, että mit­taus­lait­teis­tot ovat erin­omai­sia, koko mit­taus­pro­ses­si kul­kee sau­mat­to­mas­ti aina näyt­tee­no­tos­ta tulos­ten rapor­toin­tiin ja sil­ti hin­ta pysyy koh­tuul­li­se­na.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ja huol­to on entis­tä tär­keäm­pää nyt, kun bio­si­dien käy­tös­tä on käy­tän­nös­sä luo­vut­ta­va, eikä nii­tä nes­tei­den seas­sa myös­kään teh­das­val­mis­tei­se­na. Pahim­mil­laan nes­teen mik­ro­bi­kan­ta lisään­tyy jo ensim­mäi­sen vii­kon aika­na, mut­ta kes­ki­mää­rin pitoi­suu­det alka­vat nous­ta mer­kit­tä­väs­ti noin kol­men kuu­kau­den käy­tön jäl­keen. Esi­mer­kik­si bak­tee­rit jakau­tu­vat noin ker­ran puo­leen tun­tiin, joten yhden vuo­ro­kau­den aika­na yhdes­tä bak­tee­ris­ta tulee noin 300 tuhat­ta mil­jar­dia bak­tee­ria, ja kun pide­tään mie­les­sä, että läh­tö­ti­lan­tees­sa nii­tä on har­voin vain yksi, pääs­tään vie­lä mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­piin luke­miin.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ehkäi­see tut­ki­tus­ti muun muas­sa mik­ro­bien kas­vua, kos­ka ehkäi­se­vin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä nopeas­ti, eikä tilan­ne pää­se eska­loi­tu­maan. Lisäk­si kun­non­val­von­ta aut­taa pitä­mään laa­tuun oleel­li­ses­ti vai­kut­ta­vat nes­teen kom­po­nen­tit mää­rä­tyl­lä tasol­la sekä esi­merk­si vaah­don muo­dos­tu­mi­nen ja työs­tö­ko­neen kulu­mi­nen vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti.

Spes­nes Conc­ras ‑kun­non­val­von­ta sisäl­tää aina kaik­ki tar­vit­ta­vat väli­neet, lait­teet, huol­lot ja muut mit­taus­tar­vik­keet kali­broin­tiai­neis­ta läh­tien. Leik­kuu­nes­te­asian­tun­ti­jam­me teke­vät jokai­ses­ta sel­keän rapor­tin toi­men­pi­deoh­jeis­tuk­si­neen, joi­den avul­la nes­teet pysy­vät erin­omai­ses­sa toi­min­ta­kun­nos­sa. Pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­luu myös koko mit­taus mei­dän teke­mä­näm­me pai­kan pääl­lä. Ps. Olem­me täy­sin riip­pu­mat­to­mia esi­mer­kik­si leik­kuu­nes­te­val­mis­ta­jis­ta, joten voit­te luot­taa ana­lyy­siem­me puo­lu­eet­to­muu­teen.

Mit­taus sisäl­tää:

 • Aero­bi­set bak­tee­rit
 • Anae­ro­bi­set bak­tee­rit
 • Homeet ja sie­net
 • Hii­vat
 • TDS
 • Vapaa kloo­ri
 • Alka­ni­teet­ti
 • Kovuus
 • Rau­ta
 • Kupa­ri
 • Lyi­jy
 • Nit­raat­ti
 • Nit­riit­ti
 • Bro­mi
 • Kloo­ri
 • Kro­mi
 • Fluo­ri­di
 • Syanuu­ri­hap­po
 • pH
 • Kon­sent­raa­tio
 • Emul­goi­mat­to­mat vuo­to­öl­jyt

EU kieltää useat biosidit

Euroo­pan unio­ni on kiel­tä­nyt päi­vi­te­tyl­lä REACH-ase­tuk­sel­laan suu­ren osan leik­kuu­nes­teis­sä käy­te­tyis­tä bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na kemi­kaa­lei­na. Bio­si­dit ovat ainei­ta, joil­la tuho­taan hai­tal­li­sia eliöi­tä, kuten bak­tee­re­ja tai sie­niä. Leik­kuu­nes­teis­sä näi­den käyt­töä on tähän päi­vään asti perus­tel­tu sekä leik­kuu­nes­teen käyt­töiän piden­ty­mi­sel­lä että työ­ter­veys­te­ki­jöil­lä. Aiem­min aja­tel­tiin, että sopi­vas­sa suh­tees­sa käy­tet­ty­nä bio­si­deis­tä on vähem­män hait­taa, kuin mik­ro­beis­ta, mut­ta uusim­man tut­ki­mus­tie­don valos­sa näh­dään toi­sin: 1.12.2018 voi­maan tul­lut ase­tus kiel­tää muun muas­sa eri­lai­sia for­mal­de­hy­de­jä muo­dos­ta­vat bio­si­dit ja sik­si nii­den käy­tös­tä luo­vu­taan. Osa bio­si­deis­tä on vie­lä sel­vi­tyk­sen alla, mut­ta nii­den odo­te­taan saa­van sama syö­pää aiheut­ta­va ‑mer­kin­tä muu­ta­man vuo­den sisäl­lä. Kos­ka kaik­kia for­mal­de­hy­dien vapaut­ta­jia ei ole vie­lä kiel­let­ty, voi nii­tä olla edel­leen käy­tös­sä. Sik­si olem­me koon­neet ohjei­ta, joil­la voit­te vält­tää altis­tu­mis­ta ja sen aiheut­ta­mia hait­to­ja.

For­mal­de­hy­din aiheut­ta­mia ammat­ti­tau­te­ja todet­tiin eni­ten metal­lin työs­tös­sä ja koneis­ta­jil­la, terveyspalveluissa/hoitotyössä (mm. perus‑, lähi- ja sai­raan­hoi­ta­jat, fysio­te­ra­peu­tit, lää­kä­rit) sekä sii­vous­työs­sä.

-Työ­ter­veys­lai­tos

Työ­ter­veys­lai­tok­sen tut­ki­muk­sen mukaan koneis­ta­jat ovat suu­rin ammat­ti­ryh­mä, joka sai­ras­tuu for­mal­de­hy­din aiheut­ta­miin ammat­ti­tau­tei­hin, kuten aller­gi­seen kos­ke­tusi­hot­tu­maan tai aller­gi­seen nuhaan tai ast­maan (vuo­si­na 2008–2014). Koneis­ta­mois­sa hen­gi­tys­tei­den kaut­ta tapah­tu­van altis­tu­mi­sen hal­lin­ta­kei­no­ja ovat sul­je­tut työs­tö­ko­neet sekä teho­kas ylei­sil­man­vaih­to yhdis­tet­ty­nä kone­koh­tai­siin pois­toi­hin. Kone­koh­tais­ten öljy­su­mue­rot­ti­mien kans­sa on huo­mioi­ta­va, että ne pidät­tä­vät aero­so­le­ja ja hiuk­ka­sia, mut­ta pääs­tä­vät läpi pie­niä haih­tu­via mole­kyy­le­jä, kuten for­mal­de­hy­diä ja mui­ta työs­tö­nes­tei­den haih­tu­via yhdis­tei­tä. Teho­kas, jos­kaan ei ener­gia­te­hok­kain kei­no on joh­taa työs­tö­ko­nei­den pois­toil­ma suo­raan ulos.

Ensi­si­jai­nen vaih­toeh­to kemi­kaa­lien hait­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on luon­nol­li­ses­ti pyr­kiä pois­ta­maan sen käyt­tö joko vaih­toeh­toi­sil­la aineil­la tai mene­tel­mil­lä.

Haluat­ko lisä­tie­to­ja vaih­toeh­toi­sis­ta puh­dis­tus­ta­vois­ta? Lue lisää täy­sin tur­val­li­ses­ta säh­kö­mag­neet­ti­seen sätei­lyyn perus­tu­vas­ta mik­ro­bi­puh­dis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä ja tilaa mak­su­ton leik­kuu­nes­teen kun­non­val­von­ta­mit­taus täs­tä!