Alkukartoitus leikkuu- ja työstönesteille

Haluam­me, että asiak­kaam­me voi­vat itse tode­ta jär­jes­tel­miem­me ja pal­ve­lui­dem­me hyö­dyt. Sik­si läh­dem­me aina liik­keel­le alku­kar­toi­tuk­sel­la, jot­ta voit­te perus­taa pää­tök­sen­ne fak­ta­tie­toon. Alku­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­täm­me mitä leik­kuu­nes­te sisäl­tää ja sen tie­don avul­la voim­me mää­rit­tää sopi­vat toi­men­pi­teet ja jär­jes­tel­mät juu­ri teil­le. Alku­kar­toi­tus on teil­le erit­täin help­po ja edul­li­nen tapa sel­vit­tää paran­nus­koh­teet. Käy­tän­nös­sä kar­toi­tus toi­mii seu­raa­vas­ti:

 

 1. Lähe­täm­me teil­le esi­tie­to­lo­mak­keen säh­kö­pos­tit­se, jos­sa kysym­me perus­tie­to­ja työs­tö­ko­neis­ta, kuten nes­te­ti­la­vuu­den, nes­tei­den mer­kin ja mal­lin, mil­loin vii­mek­si vaih­det­tu jne.
 2. Saa­tuam­me esi­tie­dot, lähe­täm­me teil­le läm­pö­kont­rol­loi­dun pake­tin, joka sisäl­tää kaik­ki näyt­teen­ot­toon tar­vit­ta­vat väli­neet ja sel­keät ohjeet
 3. Työn­te­ki­jän­ne ottaa säi­liöis­tä näyt­teet (n. minuut­ti per työs­tö­ko­ne)
 4. Pos­ti nou­taa pake­tin sovi­tus­ti teh­taal­tan­ne
 5. Mit­taam­me ja ana­ly­soim­me tulok­set, kir­joi­tam­me niis­tä sel­keän rapor­tin ja lähe­täm­me sen teil­le säh­kö­pos­tit­se. Tämän jäl­keen käym­me tulok­set vie­lä yhdes­sä läpi puhe­lun tai video­pu­he­lun väli­tyk­sel­lä ja ohjeis­tam­me, kuin­ka sääs­tät­te mah­dol­li­sim­man pal­jon leik­kuu­nes­te­kus­tan­nuk­sis­sa, paran­nat­te työ­ter­veyt­tä ja vähen­nät­te ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta.
 
Alkukartoituksen saatte hintaan 5 € per työstökone ja se sisältää kaikki kustannukset, ml. postimaksut Suomeen!

Kuukausihinnoittelumme avulla riskittömät hankinnat

Helppoa ja turvallista ostamista

Tar­joa­mam­me kuu­kausi­hin­noit­te­lun avul­la, jos­sa lait­teet toi­mi­te­taan teil­le käyt­tö­kun­toon asen­ne­tu­na ilman pit­kiä sitou­tu­mi­sia, voit­te tes­ta­ta jär­jes­tel­mien toi­mi­vuu­den juu­ri tei­dän teh­taal­lan­ne, ilman inves­toin­ti­ris­kiä! Jos syys­tä tai toi­ses­ta ette koe pal­ve­lui­dem­me tai lait­tei­dem­me ole­van hyviä teil­le, voit­te irti­sa­noa sopi­muk­sen ilman selit­te­ly­jä.

Varoi­tus: kukaan asiak­kais­tam­me ei ole irti­sa­no­nut sopi­mus­ta kans­sam­me, joten on suu­ri ris­ki, että Teil­le­kin hyö­dyt ovat erit­täin suu­ret, ette­kä halua luo­pua tuot­teis­tam­me.

Kat­so lisää tuot­teis­tam­me spesnes.com/tuotteet tai kysy lisää soit­ta­mal­la 041 4390616 tai myynti@spesnes.com. Vas­taam­me mie­lel­läm­me miel­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin.

Ostamalla Spesnes Oy:ltä tuet suomalaista konepajateollisuutta!

Spesnes Oy on 100 % suomalainen yritys:

Olem­me täy­sin suo­ma­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa ole­va yri­tys ja suu­rin osa kom­po­nen­teis­tam­me tulee muil­ta suo­ma­lai­sil­ta yri­tyk­sil­tä. Meil­le on tär­ke­ää, että tuem­me suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä sekä tuot­tei­dem­me että tuo­tan­tom­me kaut­ta. Myös kaik­ki työ­voi­mam­me sijait­see Suo­mes­sa. Osta­mal­la siis Spes­nes-tuot­tei­ta ja ‑pal­ve­lu­ja tuet samal­la koko kone­pa­ja- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suut­tam­me.

Tuot­tei­dem­me ja pal­ve­lui­dem­me avul­la voit­te paran­taa omaa kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­kyän­ne, työ­tur­val­li­suut­tan­ne ja ympä­ris­töän­ne — olla edel­lä­kä­vi­jä. Leik­kuu­nes­tei­den käyt­töi­kä on mah­dol­lis­ta monin­ker­tais­taa, samal­la pois­taa työ­ter­veys­hait­to­ja vähen­tä­mäl­lä hai­tal­li­sia kom­po­nent­te­ja sekä vähen­tää ogel­ma­jät­teen tuot­toa. Tämä kaik­ki vie­lä mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia sääs­täen, joten lait­teem­me mak­sa­vat itsen­sä nopeas­ti takai­sin. (ps. kuu­kausi­hin­noit­te­lum­me avul­la voit­te hank­kia tuot­teet ilman inves­toin­ti­ris­ke­jä. Näin voit­te tes­ta­ta tuot­tei­den sopi­vuu­den juu­ri tei­dän kone­pa­jal­len­ne ilman pit­kiä sitou­muk­sia.)

Lue lisää spesnes.com/tuotteet 

Laajensimme kunnonvalvonnan 21 mitattavaan arvoon

Lisää käyttöikää ja turvallisuutta leikkuunesteille.

Uuden kun­non­val­von­ta­kon­sep­tim­me avul­la voim­me mita­ta jopa 21 eri arvoa leik­kuu- ja työs­tö­nes­teis­tä, ja saa­da siten erit­täin tark­ko­ja ana­lyy­se­ja nes­teen toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­sis­tä suu­reis­ta. Ana­lyy­sin avul­la nes­teen käyt­töi­kää voi­daan piden­tää mer­kit­tä­väs­ti ja oikei­siin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä välit­tö­mäs­ti, jot­ta työ­ter­veys- ja laa­tuon­gel­mat eivät pää­se val­loil­leen. Mit­tauk­siin kuu­lu­vat oleel­li­se­na osa­na sään­nöl­li­syys, jon­ka avul­la muu­tok­set voi­daan havai­ta ajois­sa. Täs­tä syys­tä olem­me teh­neet mer­kit­tä­vää tuo­te­ke­hi­tys­tä, että mit­taus­lait­teis­tot ovat erin­omai­sia, koko mit­taus­pro­ses­si kul­kee sau­mat­to­mas­ti aina näyt­tee­no­tos­ta tulos­ten rapor­toin­tiin ja sil­ti hin­ta pysyy koh­tuul­li­se­na.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ja huol­to on entis­tä tär­keäm­pää nyt, kun bio­si­dien käy­tös­tä on käy­tän­nös­sä luo­vut­ta­va, eikä nii­tä nes­tei­den seas­sa myös­kään teh­das­val­mis­tei­se­na. Pahim­mil­laan nes­teen mik­ro­bi­kan­ta lisään­tyy jo ensim­mäi­sen vii­kon aika­na, mut­ta kes­ki­mää­rin pitoi­suu­det alka­vat nous­ta mer­kit­tä­väs­ti noin kol­men kuu­kau­den käy­tön jäl­keen. Esi­mer­kik­si bak­tee­rit jakau­tu­vat noin ker­ran puo­leen tun­tiin, joten yhden vuo­ro­kau­den aika­na yhdes­tä bak­tee­ris­ta tulee noin 300 tuhat­ta mil­jar­dia bak­tee­ria, ja kun pide­tään mie­les­sä, että läh­tö­ti­lan­tees­sa nii­tä on har­voin vain yksi, pääs­tään vie­lä mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­piin luke­miin.

Sään­nöl­li­nen kun­non­val­von­ta ehkäi­see tut­ki­tus­ti muun muas­sa mik­ro­bien kas­vua, kos­ka ehkäi­se­vin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­tyä nopeas­ti, eikä tilan­ne pää­se eska­loi­tu­maan. Lisäk­si kun­non­val­von­ta aut­taa pitä­mään laa­tuun oleel­li­ses­ti vai­kut­ta­vat nes­teen kom­po­nen­tit mää­rä­tyl­lä tasol­la sekä esi­merk­si vaah­don muo­dos­tu­mi­nen ja työs­tö­ko­neen kulu­mi­nen vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti.

Spes­nes Conc­ras ‑kun­non­val­von­ta sisäl­tää aina kaik­ki tar­vit­ta­vat väli­neet, lait­teet, huol­lot ja muut mit­taus­tar­vik­keet kali­broin­tiai­neis­ta läh­tien. Leik­kuu­nes­te­asian­tun­ti­jam­me teke­vät jokai­ses­ta sel­keän rapor­tin toi­men­pi­deoh­jeis­tuk­si­neen, joi­den avul­la nes­teet pysy­vät erin­omai­ses­sa toi­min­ta­kun­nos­sa. Pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­luu myös koko mit­taus mei­dän teke­mä­näm­me pai­kan pääl­lä. Ps. Olem­me täy­sin riip­pu­mat­to­mia esi­mer­kik­si leik­kuu­nes­te­val­mis­ta­jis­ta, joten voit­te luot­taa ana­lyy­siem­me puo­lu­eet­to­muu­teen.

Mit­taus sisäl­tää:

 • Aero­bi­set bak­tee­rit
 • Anae­ro­bi­set bak­tee­rit
 • Homeet ja sie­net
 • Hii­vat
 • TDS
 • Vapaa kloo­ri
 • Alka­ni­teet­ti
 • Kovuus
 • Rau­ta
 • Kupa­ri
 • Lyi­jy
 • Nit­raat­ti
 • Nit­riit­ti
 • Bro­mi
 • Kloo­ri
 • Kro­mi
 • Fluo­ri­di
 • Syanuu­ri­hap­po
 • pH
 • Kon­sent­raa­tio
 • Emul­goi­mat­to­mat vuo­to­öl­jyt

EU kieltää useat biosidit

Euroo­pan unio­ni on kiel­tä­nyt päi­vi­te­tyl­lä REACH-ase­tuk­sel­laan suu­ren osan leik­kuu­nes­teis­sä käy­te­tyis­tä bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na kemi­kaa­lei­na. Bio­si­dit ovat ainei­ta, joil­la tuho­taan hai­tal­li­sia eliöi­tä, kuten bak­tee­re­ja tai sie­niä. Leik­kuu­nes­teis­sä näi­den käyt­töä on tähän päi­vään asti perus­tel­tu sekä leik­kuu­nes­teen käyt­töiän piden­ty­mi­sel­lä että työ­ter­veys­te­ki­jöil­lä. Aiem­min aja­tel­tiin, että sopi­vas­sa suh­tees­sa käy­tet­ty­nä bio­si­deis­tä on vähem­män hait­taa, kuin mik­ro­beis­ta, mut­ta uusim­man tut­ki­mus­tie­don valos­sa näh­dään toi­sin: 1.12.2018 voi­maan tul­lut ase­tus kiel­tää muun muas­sa eri­lai­sia for­mal­de­hy­de­jä muo­dos­ta­vat bio­si­dit ja sik­si nii­den käy­tös­tä luo­vu­taan. Osa bio­si­deis­tä on vie­lä sel­vi­tyk­sen alla, mut­ta nii­den odo­te­taan saa­van sama syö­pää aiheut­ta­va ‑mer­kin­tä muu­ta­man vuo­den sisäl­lä. Kos­ka kaik­kia for­mal­de­hy­dien vapaut­ta­jia ei ole vie­lä kiel­let­ty, voi nii­tä olla edel­leen käy­tös­sä. Sik­si olem­me koon­neet ohjei­ta, joil­la voit­te vält­tää altis­tu­mis­ta ja sen aiheut­ta­mia hait­to­ja.

For­mal­de­hy­din aiheut­ta­mia ammat­ti­tau­te­ja todet­tiin eni­ten metal­lin työs­tös­sä ja koneis­ta­jil­la, terveyspalveluissa/hoitotyössä (mm. perus‑, lähi- ja sai­raan­hoi­ta­jat, fysio­te­ra­peu­tit, lää­kä­rit) sekä sii­vous­työs­sä.

-Työ­ter­veys­lai­tos

Työ­ter­veys­lai­tok­sen tut­ki­muk­sen mukaan koneis­ta­jat ovat suu­rin ammat­ti­ryh­mä, joka sai­ras­tuu for­mal­de­hy­din aiheut­ta­miin ammat­ti­tau­tei­hin, kuten aller­gi­seen kos­ke­tusi­hot­tu­maan tai aller­gi­seen nuhaan tai ast­maan (vuo­si­na 2008–2014). Koneis­ta­mois­sa hen­gi­tys­tei­den kaut­ta tapah­tu­van altis­tu­mi­sen hal­lin­ta­kei­no­ja ovat sul­je­tut työs­tö­ko­neet sekä teho­kas ylei­sil­man­vaih­to yhdis­tet­ty­nä kone­koh­tai­siin pois­toi­hin. Kone­koh­tais­ten öljy­su­mue­rot­ti­mien kans­sa on huo­mioi­ta­va, että ne pidät­tä­vät aero­so­le­ja ja hiuk­ka­sia, mut­ta pääs­tä­vät läpi pie­niä haih­tu­via mole­kyy­le­jä, kuten for­mal­de­hy­diä ja mui­ta työs­tö­nes­tei­den haih­tu­via yhdis­tei­tä. Teho­kas, jos­kaan ei ener­gia­te­hok­kain kei­no on joh­taa työs­tö­ko­nei­den pois­toil­ma suo­raan ulos.

Ensi­si­jai­nen vaih­toeh­to kemi­kaa­lien hait­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on luon­nol­li­ses­ti pyr­kiä pois­ta­maan sen käyt­tö joko vaih­toeh­toi­sil­la aineil­la tai mene­tel­mil­lä.

Haluat­ko lisä­tie­to­ja vaih­toeh­toi­sis­ta puh­dis­tus­ta­vois­ta? Lue lisää täy­sin tur­val­li­ses­ta säh­kö­mag­neet­ti­seen sätei­lyyn perus­tu­vas­ta mik­ro­bi­puh­dis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä ja tilaa mak­su­ton leik­kuu­nes­teen kun­non­val­von­ta­mit­taus täs­tä!

 

Mikrobit leikkuunesteessä

Mik­ro­bit ovat läs­nä kaik­kial­la: nii­tä elää suo­lis­tos­sam­me, ihol­lam­me, ne len­tä­vät ilmas­sa ja pää­ty­vät hen­gi­tys­tei­dem­me kaut­ta eli­mis­tööm­me. Sana mik­ro­bi kat­taa alleen kaik­ki pie­ne­liöt, joi­ta ei voi näh­dä pal­jain sil­min, kuten bak­tee­rit, sie­net, hii­vat ja viruk­set. Osa mik­ro­beis­ta on hai­tal­li­sia, osa hyö­dyl­li­siä ja osa jopa elin­tär­kei­tä, mut­ta täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me ainoas­taan ensim­mäi­siin, kos­ka kone­pa­jaym­pä­ris­tö, ja eri­tyi­ses­ti leik­kuu­nes­teet, ovat erin­omai­sia kas­vua­lus­to­ja eri­lai­sil­le mik­ro­beil­le. Kas­vaes­saan ne aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä ongel­mia, kuten ast­maa tai leik­kuu­nes­teen ennen­ai­kais­ta van­hen­tu­mis­ta. Mit­taus­ten mukaan lähes puo­let työs­tö­ko­neis­ta kär­sii joka het­ki hai­tal­li­ses­ta mää­räs­tä mik­ro­be­ja, eikä har­vi­nais­ta ole ollut myös­kään tulok­set, jos­sa mit­ta-asteik­ko lop­puu kes­ken. Täl­löin esi­mer­kik­si aero­bis­ten bak­tee­rien luku­mää­rä on yli 10 mil­joo­naa bak­tee­ria per mil­li­lit­ra nes­tet­tä.

Bak­tee­rien hajot­taes­sa las­tua­mis­nes­tei­tä nes­teet menet­tä­vät tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, nii­den pH muut­tuu, seu­rauk­se­na on kor­roo­sio­ta ja voi­te­lu yksin­ker­tai­ses­ti huo­no­nee. Ongel­ma on aiheut­ta­nut alal­la pään­vai­vaa jo pit­kään.

-Fuchs

Leik­kuu­nes­teet sisäl­tä­vät eri­lai­sia orgaa­ni­sia yhdis­tei­tä, joi­ta mik­ro­bit käyt­tä­vät luon­tai­ses­ti ravin­nok­seen. Ravin­nok­si käyt­tä­mi­nen tar­koit­taa sitä, että mik­ro­bi “syö” nes­teen yhdis­tei­tä ja siten hajot­taa sen raken­net­ta. Suu­rin osa nes­teis­tä on vesi­se­kot­tei­sia, ja vesi on vält­tä­mä­tön ele­ment­ti kaik­kien solu­jen, myös mik­ro­bien, aineen­vaih­dun­nal­le. Hap­pi on suu­rel­le osal­le bak­tee­reis­ta eli­neh­to, ja sitä tulee­kin leik­kuu­nes­tee­seen rii­tä­väs­ti, kun nes­tet­tä käy­te­tään työs­tö­pro­ses­sis­sa ja se pää­see kos­ke­tuk­seen ilman kans­sa. Lisäk­si nes­tei­tä käy­te­tään yleen­sä noin huo­neen­läm­mös­sä, mikä on erin­omai­nen kas­vu­läm­pö­ti­la suu­rim­mal­le osal­le mik­ro­beis­ta.

Tämä artik­ke­li on jaet­tu nel­jään osioon, jois­sa käsi­tel­lään mik­ro­bien aiheut­ta­mia vai­ku­tuk­sia eri näkö­kul­mis­ta. Lyhyes­ti voi­daan kui­ten­kin tode­ta, että ongel­mat ovat mer­kit­tä­viä ja sen myön­tä­vät sekä leik­kuu­nes­te­val­mis­ta­jat että eri mai­den työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tiot.

Tuottavuus

Toi­mi­va leik­kuu­nes­te on edel­ly­tys tehok­kaal­le ja tar­kal­le työs­töl­le. Nes­teen teh­tä­viin kuu­luu voi­del­la työs­tö­ta­pah­tu­maa, sitoa yli­mää­räi­nen läm­pö, ehkäis­tä kor­roo­sio­ta, vie­dä pois yli­mää­räi­set las­tut ja mah­dol­li­ses­ti pes­tä työs­tet­tä­vää kap­pa­let­ta. Mik­ro­bi­kon­ta­mi­naa­tio on mer­kit­tä­vin teki­jä nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa. Jos las­tua­mis­nes­teen mik­ro­bien mää­rä kas­vaa lii­an kor­keak­si, eri­lai­set orgaa­ni­set yhdis­teet, kuten voi­te­luai­neet, emul­gaat­to­rit, pesuai­neet ja kor­roo­sio­nes­toai­neet hajoa­vat mik­ro­bien käyt­täes­sä nii­tä kas­vuun­sa. On help­po näh­dä eri yhdis­tei­den hajoa­mi­sen vai­ku­tuk­set tuot­ta­vuu­teen: tuo­tan­to­mää­rä las­kee, laa­tu huo­no­nee, tuo­tan­to­sei­so­kit lisään­ty­vät ja konei­den ja työ­ka­lu­jen kulu­mi­nen lisään­tyy.

Työterveys

Työ­ter­veys­lai­tos jul­kai­si rapor­tin suo­men ammat­ti­tau­deis­ta 12.3.2019. Sii­nä tode­taan seu­raa­vas­ti:

Toi­mia­loit­tain tar­kas­tel­tu­na ammat­ti­tau­te­ja tode­taan luku­mää­räi­ses­ti eni­ten mm. teol­li­suu­des­sa (eri­tyi­ses­ti metal­li­tuot­tei­den, konei­den ja lait­tei­den val­mis­tus, elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus, pape­rin, pape­ri- ja kar­ton­ki­tuot­tei­den val­mis­tus sekä kul­ku­neu­vo­jen val­mis­tus (junat, len­to­ko­neet, lai­vat)), raken­ta­mi­ses­sa, maa­ta­lou­des­sa, tuk­ku- ja vähit­täis­kau­pas­sa sekä moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja moot­to­ri­pyö­rien kor­jauk­ses­sa sekä ter­veys­pal­ve­luis­sa.

Amma­teit­tain tar­kas­tel­tu­na ammat­ti­tau­te­ja tode­taan luku­mää­räi­ses­ti eni­ten mm. raken­nus­työn­te­ki­jöil­lä, kone­pa­ja- ja vali­mo­työn­te­ki­jöil­lä sekä asen­ta­jil­la ja kor­jaa­jil­la, maan­vil­je­li­jöil­lä ja eläin­ten­kas­vat­ta­jil­la, pro­ses­si­työn­te­ki­jöil­lä (eri­tyi­ses­ti kumi‑, muo­vi- ja pape­ri­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen pro­ses­si­työn­te­ki­jät) ja pal­ve­lu­työn­te­ki­jöil­lä (eri­tyi­ses­ti kam­paa­jat, par­tu­rit ja kos­me­to­lo­git sekä ravin­to­la- ja suur­ta­lous­työn­te­ki­jät).

Ammat­ti­tau­te­ja aiheut­ta­vat altis­teis­ta eri­tyi­ses­ti melu, asbes­ti, pesuai­neet, hart­sit ja muo­vit, leik­kuu­nes­teet, kumi­ke­mi­kaa­lit, tois­to­työ, jau­hot, vil­jat ja rehut, eläin­ten epi­tee­li, kar­vat ja erit­teet (eri­tyi­ses­ti leh­mä), mär­kä työ, likai­nen työ, home­sie­net, Puu­ma­la-virus (aiheut­taa myy­rä­kuu­meen), syy­hy­punk­ki, varas­to­punk­ki ja käsi­tä­ri­nä.”

Las­tua­mis­nes­tei­den aiheut­ta­mia iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia on tut­kit­tu pal­jon ympä­ri maa­il­maa ja muun muas­sa gram­ne­ga­tii­vis­ten bak­tee­rien tuot­ta­mat endo­tok­sii­nit ja mik­ro­bi­kan­to­jen hil­lit­se­mi­seen käy­te­tyt bio­si­dit nouse­vat ker­ta toi­sen­sa jäl­keen mer­kit­tä­vään roo­liin ongel­mien aiheut­ta­ja­na. Euroo­pan unio­ni kiel­si 1.12.2018 läh­tien suu­ren osan nykyi­sin ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­vis­ta bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na, joten nii­den käyt­tö aje­taan alas.

Kustannukset

Leik­kuu­nes­teen kus­tan­nus­vai­ku­tus on mer­kit­tä­vä: nes­teen vaih­to aiheut­taa tuo­tan­to­sei­so­kin ja vaa­tii samal­la mer­kit­tä­vän mää­rän työ­tun­te­ja. Uusi nes­te on han­kit­ta­va ja van­ha nes­te hävi­te­tään ongel­ma­jät­tee­nä. Työ­ter­vey­son­gel­mat aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä sai­raus­pois­sao­lo­kus­tan­nuk­sia ja toi­saal­ta vähen­tää työn tehok­kuut­ta. Työs­tö­ko­nei­den kulu­mi­nen nopeu­tuu kor­roo­sion lisään­tyes­sä. Tark­ko­jen osien koneis­ta­mi­nen vai­keu­tuu ja hyl­ky­jen luku­mää­rä lisään­tyy. Ja niin edel­leen, lis­ta on pit­kä.

Mik­ro­bien olles­sa suu­rin yksit­täi­nen teki­jä las­tua­mis­nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa, nii­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­viä. Esi­merk­ki­las­kel­ma kus­tan­nuk­sis­ta*:

(*hin­nat perus­tu­vat muun muas­sa TTL:n, EK:n, HSE:n sekä mui­den orga­ni­saa­tioi­den raport­tei­hin ja tut­ki­muk­siin sekä kyse­lyi­hin ja koke­muk­siin. Las­kel­ma perus­tuu todel­li­seen esi­merk­kiin)

 • Uusi nes­te: 0,6 €/ lit­ra
 • Van­han nes­teen hävit­tä­mi­nen ongel­ma­jät­tee­nä kul­je­tuk­si­neen: 0,4 €/ lit­ra
 • Kes­ki­mää­räi­nen nes­te­ti­la­vuus 300 lit­raa
 • Vaih­toon käy­tet­ty aika 8 tun­tia
 • Vaih­to­taa­juus puo­li vuot­ta
 • Työn­te­ki­jän tun­ti­kus­tan­nus 30 €
 • Tuo­tan­to­sei­so­kin tun­ti­kus­tan­nus 50 €
 • Sai­raus­pois­sao­lon hin­ta kes­ki­mää­rin 300 €/ pv
 • Sai­raus­pois­sao­lo­jen mää­rä alal­la kes­ki­mää­rin 12,75 pv/ vuo­si, jos­ta kak­si päi­vää aiheu­tuen leik­kuu­nes­teis­tä.
 • Mui­ta kus­tan­nuk­sia ei ole otet­tu mukaan las­kel­maan.

Vuo­si­kus­tan­nus esi­merk­ki­työs­tö­ko­neel­la on 2480 € per vuo­si, johon voi­daan vie­lä lisä­tä esi­mer­kik­si laa­tu- ja kone­kus­tan­nuk­set. Kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­vat luon­nol­li­ses­ti useat eri teki­jät, joten las­kel­ma on vain suun­taa anta­va, mut­ta antaa kuvan mer­kit­tä­väs­tä sääs­tö­po­ten­ti­aa­lis­ta.

Ympäristö

Käy­tet­ty leik­kuu­nes­te on aina ongel­ma­jä­tet­tä ja sen suu­ren vesi­pi­toi­suu­den vuok­si sen hävit­tä­mi­nen kulut­taa pal­jon ener­gi­aa. Nes­teet val­mis­te­taan usein fos­sii­li­ses­ta öljys­tä ja eri yhdis­tei­den val­mis­ta­mi­nen aiheut­taa mer­ki­tä­vän osan koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­ses­ta. Vähen­tä­mäl­lä nes­teen vaih­to­vä­liä ja siten kulu­tus­ta, vähe­ne­vät myös ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­mat­ta­vas­ti.

Edullista lastuamisnesteen kunnonvalvontaa!

Tar­joam­me kone­pa­joil­le las­tua­mis­nes­teen kun­non­val­von­taa edul­li­seen hin­taan. Edis­ty­nei­den labo­ra­to­rio­lait­tei­den ja tark­ko­jen pro­ses­sien avul­la saat­te luo­tet­ta­vat ja tar­kat mit­tauk­set las­tua­mis­nes­tei­den nyky­ti­las­ta. Tulok­sis­ta saat­te kat­ta­van rapor­tin his­to­ria­seu­ran­nal­la ja toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sil­la ilman nes­te­val­mis­ta­jien tai ‑myy­jien etu­ris­ti­rii­to­ja!

Kun­non­val­von­taan sisäl­tyy muun muas­sa:

- Aero­bi­set bak­tee­rit, jot­ka aiheut­ta­vat muun muas­sa endo­tok­sii­ni­pe­räi­siä työ­ter­vey­son­gel­mia ja nes­teen van­hen­tu­mis­ta
- Anae­ro­bi­set bak­tee­rit, jot­ka tuot­ta­vat eri­lai­sia rik­kiyh­dis­tei­tä nes­teen tär­keis­tä kom­po­nen­teis­ta kuten kor­roos­sio­nes­toai­neis­ta. Rik­kiyh­dis­teet tun­nis­taa usein pahas­ta hajus­ta nes­tees­sä, jol­loin sen omi­nai­suu­det ovat jo kär­si­neet mer­kit­tä­väs­ti
- pH, joka on mer­kit­tä­vä teki­jä sekä konei­den kes­toiän että ter­veys­te­ki­jöi­den saral­la: kor­kea pH aiheut­taa iho-oirei­ta ja eri­tyi­ses­ti alu­mii­ni­seos­ten kor­roo­sio­ta, mata­la pH aiheut­taa eri­tyi­ses­ti terä­so­sien kor­roo­sio­ta
- Säh­kön­joh­ta­vuus, joka mää­rit­tää nes­teen ioni­pi­toi­suut­ta ja jon­ka tren­diä seu­raa­mal­la voi­daan mää­rit­tää nes­teen kulu­mis­ta.
- Kon­sent­raa­tio, joka on tär­keä teki­jä nes­teen toi­min­nal­li­suu­den takaa­mi­sek­si
- Nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­ma­ton raport­ti tulok­sis­ta.

Lue lisää net­ti­si­vuil­tam­me.

Spesnes X ‑toimitukset alkuvuodesta 2019

Aloi­tam­me kaik­kien Spes­nes X‑sarjan toi­mi­tuk­set alku­vuo­des­ta 2019. Lue lisää lait­teen toi­min­nas­ta net­ti­si­vuil­tam­me ja tilaa oma­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön kaut­ta tai soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me!