SÄÄSTÖ, YMPÄRISTÖ, TERVEYS

VALITSE KAIKKI

INTELLIGENT COOLANT SUSTAINER

Suomalainen innovaatio, joka ratkaisee työstönesteongelmasi

Lue lisää

Intelligent Coolant Sustainer

Älykäs laitteemme pureutuu työstönesteongelmien juurisyihin.

Työs­tö­nes­teet aiheut­ta­vat tut­ki­tus­ti 8–16 % kone­pa­jo­jen val­mis­tus­kus­tan­nuk­sis­ta ja nii­hin ker­ty­vät epä­puh­tau­det ovat yksi suu­rim­pia työ­ter­vey­son­gel­mia. Lisäk­si ne ovat hävit­täes­sä ongel­ma­jä­tet­tä ja koos­tu­vat yleen­sä fos­sii­li­sis­ta öljyis­tä. Sik­si työs­tö­nes­teet ovat erin­omai­nen koh­de, kun paran­ne­taan yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuut­ta, työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyyt­tä ja ympä­ris­tön kestävyyttä.

Teko­ä­ly- ja IoT-ohjat­tu ICS eli­mi­noi nes­teis­tä kaik­ki mer­kit­tä­vät epä­puh­tau­det, jot­ka lyhen­tä­vät nes­tei­den käyt­töi­kää ja aiheut­ta­vat työ­ter­veys­hait­to­ja. Lai­te mit­taa nes­teen kun­toa ja omi­nai­suuk­sia reaa­lia­jas­sa kaik­kien tär­kei­den para­met­rien osal­ta, joi­den perus­teel­la sen kun­toa jat­ku­vas­ti ana­ly­soi­daan. Tie­dot ovat aina luet­ta­vis­sa pal­ve­li­mel­tam­me yhtiö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la esi­mer­kik­si työ­ter­veys- ja ympä­ris­tö­ra­por­toin­tia var­ten. Lisäk­si nes­teen ja lait­teen omi­nai­suuk­sia sää­de­tään auto­maat­ti­ses­ti, joten työn­te­ki­jän­ne voi­vat kes­kit­tyä omaan työhönsä.

Har­voin yksi jär­jes­tel­mä tuot­taa sekä vas­tuul­li­suut­ta että rahal­lis­ta sääs­töä. ICS:llä  tämä onnis­tuu yhdel­lä kertaa.

Ajankohtaista

Korjattu: Sähköpostien ohjauksessa häiriö

HÄI­RIÖ ON KOR­JAT­TU. Säh­kö­pos­tiem­me ohjauk­ses­sa on ollut häi­riö per­jan­tais­ta 14.10 läh­tien, min­kä vuok­si osa säh­kö­pos­teis­ta ei ole tul­lut peril­le. Jos olet yrit­tä­nyt tavoit­taa mei­tä, pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se 041 439 0616.Kiitos! Pahoit­te­lut haitasta.…

Mikrobit työstönesteessä

Kir­joit­ta­ja on toi­mi­nut teol­li­suu­des­sa yli 10 vuo­den ajan sekä koneis­ta­ja­na, opis­ke­li­ja­na, toi­mi­hen­ki­lö­nä että…

Selvitä mitä työstönesteesti sisältävät, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi toimintaan ja kustannuksiin.