Modernia teknologiaa ja palvelua

Spesnes Oy

Olem­me suo­ma­lai­nen kor­kean kone­pa­ja­tek­no­lo­gian ja -pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, jon­ka tavoit­tee­na on sääs­tää asiak­kai­dem­me kus­tan­nuk­sia, taa­ta tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö jokai­sel­la kone­pa­jal­la ja kehit­tää toi­mia­laa koko­nais­val­tai­ses­ti. Kehi­täm­me itse suu­rim­man osan tuot­teis­tam­me, joten voim­me tar­jo­ta ne kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan ilman väli­kä­siä. Inno­vaa­tiom­me kum­pua­vat kone­pa­jo­jen käy­tön­nön kehi­tys­tar­peis­ta, joi­hin vas­taam­me tehok­kail­la tuot­teil­la huip­pu­asian­tun­ti­joi­dem­me avul­la.

Tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat muun muas­sa uudet Spes­nes X -sar­jan leik­kuu- ja muok­kaus­nes­tei­den mik­ro­bi­puh­dis­tus­lait­teet, joi­den avul­la voi­daan vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti bak­tee­rien, sie­nien ja bio­si­dien aiheut­ta­mia hait­to­ja, kuten nes­teen käyt­töiän lyhen­ty­mis­tä, työn­te­ki­jöi­den iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia sekä ongel­ma­jät­teen tuot­toa. Lisäk­si tar­joam­me esi­mer­kik­si luo­tet­ta­vat, edul­li­set ja sään­nöl­li­set nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mat kun­non­val­von­ta-ana­lyy­sit täy­sin uuden­lai­sen pal­ve­lu­kon­sep­tim­me avul­la, sekä muut työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vät lait­teet ja pal­ve­lut.

Tilaa ilmai­nen las­tua­mis-/ muok­kaus­nes­teen kun­to­kar­toi­tus täs­tä!

Ajankohtaista

Mikrobikontaminaatio lastuamisnesteissä

Las­tua­mis­nes­te on yksi kone­pa­jay­ri­tyk­sen tär­keim­mis­tä työ­ka­luis­ta, sil­lä se vai­kut­taa suo­raan: Kus­tan­nuk­siin Bak­tee­rit, homeet ja sie­net ovat yleen­sä suu­rin yksit­täi­nen teki­jä las­tua­mis­nes­teen van­hen­tu­mi­ses­sa, joten nii­den aiheut­ta­mat suo­rat kus­tan­nuk­set ovat…

Edullista lastuamisnesteen kunnonvalvontaa!

Tar­joam­me kone­pa­joil­le las­tua­mis­nes­teen kun­non­val­von­taa edul­li­seen hin­taan. Edis­ty­nei­den labo­ra­to­rio­lait­tei­den ja tark­ko­jen pro­ses­sien avul­la saat­te luo­tet­ta­vat ja tar­kat mit­tauk­set las­tua­mis­nes­tei­den nyky­ti­las­ta. Tulok­sis­ta saat­te kat­ta­van rapor­tin…

Spesnes X -toimitukset alkuvuodesta 2019

Aloi­tam­me kaik­kien Spes­nes X-sar­jan toi­mi­tuk­set alku­vuo­des­ta 2019. Lue lisää lait­teen toi­min­nas­ta net­ti­si­vuil­tam­me ja tilaa oma­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön kaut­ta tai soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me!

Hinnasto

Spesnes X

alk. 99 €/ kk

sis. kuluvat osat

Spes­nes X -sar­jan lait­teet kat­ta­vat las­tua­mis­nes­te­säi­liöt yksit­täi­sis­tä työs­tö­ko­neis­ta kes­kus­jär­jes­tel­miin saak­ka, ja tuo­vat sääs­töä useis­ta eri läh­teis­tä. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me lähes ris­kit­tö­män lea­sing-rat­kai­sun, jos­sa edul­li­seen kuu­kausi­hin­taan kuu­lu­vat sekä lait­teen vuo­kra että nor­maa­lit kulu­vat osat vuo­sit­tain. Sopi­muk­sen voi irti­sa­noa kos­ka vain ilman pit­kiä mää­rä­ai­kai­suuk­sia, joten voit huo­let­ta tes­ta­ta lai­tet­ta omas­sa kone­pa­jas­sa­si!

Kunnonvalvonta

alk. 13,90 €/ kpl

Edis­tyk­sel­li­nen leik­kuu­nes­teen kun­non­val­von­ta­kon­sep­tim­me takaa luo­tet­ta­van ja tar­kan ana­lyy­sin nes­teen kun­nos­ta edul­li­seen hin­taan. Sääs­tä rahaa aloit­ta­mal­la tar­peel­li­set toi­men­pi­teet ennen, kuin nes­te hajo­aa esi­mer­kik­si bak­tee­ri­kas­vus­ton seu­rauk­se­na. Sisäl­tää muun muas­sa aero­bis­ten ja anae­ro­bis­ten bak­tee­rien sekä sie­nien ana­lyy­sit, pH- ja kon­sent­raa­tio­mää­ri­tyk­set sekä liu­en­nei­den ioni­soi­tu­nei­den soli­dien mit­tauk­sen. Hin­ta sisäl­tää kaik­ki tar­vit­ta­vat lait­teet ja väli­neet, sekä sel­keän asian­tun­ti­ja-arvion tulok­sis­ta toi­men­pi­de­suo­si­tuk­si­neen.

Ilmainen kunnonvalvonta

Tar­joam­me ensim­mäi­sen Avai­met käteen -kun­non­val­von­ta­pa­ke­tin ilmai­sek­si! Paket­ti sisäl­tää kaik­ki mit­tauk­set kaik­kiin työs­tö­ko­nei­siin­ne, rapor­tin tulok­sis­ta ja asian­tun­ti­joi­dem­me laa­ti­mat toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set. Lue lisää täs­tä.