Modernia teknologiaa ja palvelua

Leikkuunesteiden vaihtoväli on pidentynyt”

Leik­kuu­nes­te­vas­taa­va, Mii­lu­mac­hi­ne Oy

Ilmanlaatu on selkeästi parantunut muutama päivä puhdistuslaitteen asentamisesta”

Koneis­ta­jat, Mii­lu­mac­hi­ne Oy

Mikrobikannat ovat hävinneet nopeasti puhdistuslaitteen käytöllä”

Yri­tyk­sen joh­to, Mii­lu­mac­hi­ne Oy

Spesnes Oy

Olem­me suo­ma­lai­nen kor­kean kone­pa­ja­tek­no­lo­gian ja ‑pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, jon­ka tavoit­tee­na on sääs­tää asiak­kai­dem­me kus­tan­nuk­sia, taa­ta tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö jokai­sel­la kone­pa­jal­la ja kehit­tää toi­mia­laa koko­nais­val­tai­ses­ti. Kehi­täm­me itse suu­rim­man osan tuot­teis­tam­me, joten voim­me tar­jo­ta ne kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan ilman väli­kä­siä. Inno­vaa­tiom­me kum­pua­vat kone­pa­jo­jen käy­tön­nön kehi­tys­tar­peis­ta, joi­hin vas­taam­me tehok­kail­la tuot­teil­la huip­pu­asian­tun­ti­joi­dem­me avul­la.

Tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat muun muas­sa uudet Spes­nes Pur­gas ‑sar­jan leik­kuu- ja muok­kaus­nes­tei­den mik­ro­bi­puh­dis­tus­lait­teet, joi­den avul­la voi­daan vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti bak­tee­rien, sie­nien ja bio­si­dien aiheut­ta­mia hait­to­ja, kuten nes­teen käyt­töiän lyhen­ty­mis­tä, työn­te­ki­jöi­den iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia sekä ongel­ma­jät­teen tuot­toa. Lisäk­si tar­joam­me esi­mer­kik­si luo­tet­ta­vat, edul­li­set ja sään­nöl­li­set nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mat kun­non­val­von­ta-ana­lyy­sit täy­sin uuden­lai­sen pal­ve­lu­kon­sep­tim­me avul­la, sekä muut työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vät lait­teet ja pal­ve­lut.

Ajankohtaista

Laajensimme kunnonvalvonnan 21 mitattavaan arvoon

Lisää käyt­töi­kää ja tur­val­li­suut­ta leik­kuu­nes­teil­le. Uuden kun­non­val­von­ta­kon­sep­tim­me avul­la voim­me mita­ta jopa 21 eri arvoa leik­kuu- ja työs­tö­nes­teis­tä, ja saa­da siten erit­täin tark­ko­ja ana­lyy­se­ja nes­teen toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­sis­tä suu­reis­ta. Ana­lyy­sin avul­la…

EU kieltää useat biosidit

Euroo­pan unio­ni on kiel­tä­nyt päi­vi­te­tyl­lä REACH-ase­tuk­sel­laan suu­ren osan leik­kuu­nes­teis­sä käy­te­tyis­tä bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na kemi­kaa­lei­na. Bio­si­dit ovat ainei­ta, joil­la tuho­taan hai­tal­li­sia eliöi­tä, kuten bak­tee­re­ja tai sie­niä. Leik­kuu­nes­teis­sä näi­den…

Mikrobit leikkuunesteessä

Mik­ro­bit ovat läs­nä kaik­kial­la: nii­tä elää suo­lis­tos­sam­me, ihol­lam­me, ne len­tä­vät ilmas­sa ja pää­ty­vät hen­gi­tys­tei­dem­me kaut­ta eli­mis­tööm­me. Sana mik­ro­bi kat­taa alleen kaik­ki pie­ne­liöt, joi­ta ei voi näh­dä pal­jain sil­min, kuten bak­tee­rit, sie­net, hii­vat ja viruk­set. Osa…

Edullista lastuamisnesteen kunnonvalvontaa!

Tar­joam­me kone­pa­joil­le las­tua­mis­nes­teen kun­non­val­von­taa edul­li­seen hin­taan. Edis­ty­nei­den labo­ra­to­rio­lait­tei­den ja tark­ko­jen pro­ses­sien avul­la saat­te luo­tet­ta­vat ja tar­kat mit­tauk­set las­tua­mis­nes­tei­den nyky­ti­las­ta. Tulok­sis­ta saat­te kat­ta­van rapor­tin…

Spesnes X ‑toimitukset alkuvuodesta 2019

Aloi­tam­me kaik­kien Spes­nes X‑sarjan toi­mi­tuk­set alku­vuo­des­ta 2019. Lue lisää lait­teen toi­min­nas­ta net­ti­si­vuil­tam­me ja tilaa oma­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön kaut­ta tai soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me!

Esimerkkejä järjestelmistämme ja palveluistamme

Concras-kunnonvalvonta

Conc­ras-kun­non­val­von­ta sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van leik­kuu­nes­teen käyt­töiän piden­tä­mi­seen, toi­min­nan opti­moin­tiin ja ter­vey­son­gel­mien mini­moin­tiin!

  • Ela­tusa­lus­tat mik­ro­beil­le
  • Inku­baat­to­ri mik­ro­bien tark­kaan ana­lyy­siin
  • Kaik­ki mit­ta­rit ja väli­neet näyt­teen­ot­toon, jopa 21 eri arvoa
  • Tablet­ti­tie­to­ko­ne ohjel­mi­neen näyt­tei­den kir­jaa­mis­ta var­ten.
  • Ammat­ti­lais­ten tuot­ta­man rapor­tin sel­kein toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sin, min­kä avul­la nes­teen yllä­pi­to on help­poa ja sääs­töt ovat mit­ta­vat!
  • Huol­lot ja yllä­pi­to kai­kil­le lait­teil­le ja väli­neil­le

Purgas-puhdistuslaite

MIk­ro­bit ovat suu­rin teki­jä leik­kuu­nes­tei­den van­hen­tu­mi­ses­sa, ja ne aiheut­ta­vat mer­kit­tä­vän mää­rän kone­pa­jo­jen ammat­ti­tau­deis­ta. Teho­kas Pur­gas-mik­ro­bi­puh­dis­tus­lai­te estää mik­ro­bi­kan­to­jen syn­ty­mi­sen, jol­loin eri­lais­ten bak­tee­rien, sie­nien ja mui­den mik­ro-orga­nis­mien hait­ta­vai­ku­tuk­sil­ta väl­ty­tään täy­sin. Tur­val­li­nen ja myr­ky­tön, sätei­lyyn perus­tu­va lai­te on Suo­mes­sa kehi­tet­ty inno­vaa­tio kone­pa­jo­jen käy­tän­nön tar­pei­siin eri­tyi­ses­ti nyt, kun EU-ase­tuk­sen myö­tä bio­si­dien käy­tös­tä on luo­vut­ta­va.

Ensimmäinen kunnonvalvonta kaikille koneille

99 €

Tar­joam­me ensim­mäi­sen kun­non­val­von­ta­mit­tauk­sen kone­pa­jal­len­ne edul­li­seen 99 euron hin­taan! Hin­ta sisäl­tää ana­lyy­sin kai­kil­le toi­mi­pis­teen työs­tö­ko­neil­le. Tulem­me pai­kan pääl­le mit­taa­maan nes­teis­tä kaik­ki 21 arvoa sisäl­täen bak­tee­rit, sie­net ja hii­vat sekä monet muut leik­kuu­nes­teen kes­toi­kään ja tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­vat para­met­rit. Toteu­tam­me mit­tauk­set kan­sain­vä­li­ses­ti hyväk­si­ha­vai­tuil­la mene­tel­mil­lä ja kehit­tä­mil­läm­me laa­dun­var­mis­tus­jär­jes­tel­mil­lä takaam­me luo­tet­ta­vat tulok­set. Tämän pal­ve­lun avul­la voi tupla­ta leik­kuu­nes­tei­den käyt­töiän ja vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti työn­te­ki­jö­den ter­veys­vai­ku­tuk­sia!