Modernia teknologiaa ja palvelua

Spesnes Oy

Olem­me suo­ma­lai­nen kor­kean kone­pa­ja­tek­no­lo­gian ja ‑pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, jon­ka tavoit­tee­na on sääs­tää asiak­kai­dem­me kus­tan­nuk­sia, taa­ta tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö jokai­sel­la kone­pa­jal­la ja kehit­tää toi­mia­laa koko­nais­val­tai­ses­ti. Kehi­täm­me itse suu­rim­man osan tuot­teis­tam­me, joten voim­me tar­jo­ta ne kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan ilman väli­kä­siä. Inno­vaa­tiom­me kum­pua­vat kone­pa­jo­jen käy­tön­nön kehi­tys­tar­peis­ta, joi­hin vas­taam­me tehok­kail­la tuot­teil­la huip­pu­asian­tun­ti­joi­dem­me avul­la.

Tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat muun muas­sa uudet Spes­nes Pur­gas ‑sar­jan leik­kuu- ja muok­kaus­nes­tei­den mik­ro­bi­puh­dis­tus­lait­teet, joi­den avul­la voi­daan vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti bak­tee­rien, sie­nien ja bio­si­dien aiheut­ta­mia hait­to­ja, kuten nes­teen käyt­töiän lyhen­ty­mis­tä, työn­te­ki­jöi­den iho- ja lima­kal­vo-ongel­mia sekä ongel­ma­jät­teen tuot­toa. Lisäk­si tar­joam­me esi­mer­kik­si luo­tet­ta­vat, edul­li­set ja sään­nöl­li­set nes­te­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mat kun­non­val­von­ta-ana­lyy­sit täy­sin uuden­lai­sen pal­ve­lu­kon­sep­tim­me avul­la, sekä muut työs­tö­nes­tei­siin liit­ty­vät lait­teet ja pal­ve­lut.

Tilaa ilmai­nen las­tua­mis-/ muok­kaus­nes­teen kun­to­kar­toi­tus täs­tä!

Ajankohtaista

Uusi, liikuteltava puhdistuslaite nyt saatavilla!

Spes­nes Pur­gas ‑sar­ja kas­voi siir­ret­tä­väl­lä mal­lil­la­Mik­ro­bi­puh­dis­tus­lai­te­sar­jam­me uutuus vas­taa kone­pa­jo­jen kysyn­tään hel­pos­ti siir­ret­tä­väs­tä mal­lis­ta. Uusi, teho­kas puh­dis­tus­jär­jes­tel­mä hävit­tää bak­tee­rit, homeet, sie­net ja hii­vat nopeas­ti…

EU kieltää useat biosidit

Euroo­pan unio­ni on kiel­tä­nyt päi­vi­te­tyl­lä REACH-ase­tuk­sel­laan suu­ren osan leik­kuu­nes­teis­sä käy­te­tyis­tä bio­si­deis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na kemi­kaa­lei­na. Bio­si­dit ovat ainei­ta, joil­la tuho­taan hai­tal­li­sia eliöi­tä, kuten bak­tee­re­ja tai sie­niä. Leik­kuu­nes­teis­sä näi­den…

Mikrobit leikkuunesteessä

Mik­ro­bit ovat läs­nä kaik­kial­la: nii­tä elää suo­lis­tos­sam­me, ihol­lam­me, ne len­tä­vät ilmas­sa ja pää­ty­vät hen­gi­tys­tei­dem­me kaut­ta eli­mis­tööm­me. Sana mik­ro­bi kat­taa alleen kaik­ki pie­ne­liöt, joi­ta ei voi näh­dä pal­jain sil­min, kuten bak­tee­rit, sie­net, hii­vat ja viruk­set. Osa…

Hinnasto

Concras-kunnonvalvonta

13,90 €/kpl

Conc­ras-kun­non­val­von­ta sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van leik­kuu­nes­teen käyt­töiän piden­tä­mi­seen, toi­min­nan opti­moin­tiin ja ter­vey­son­gel­mien mini­moin­tiin!

  • Ela­tusa­lus­tat mik­ro­beil­le
  • Inku­baat­to­ri mik­ro­bien tark­kaan ana­lyy­siin
  • Kaik­ki mit­ta­rit ja väli­neet näyt­teen­ot­toon (pH, kon­sent­raa­tio, TDS)
  • Ammat­ti­lais­ten tuot­ta­man rapor­tin sel­kein toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sin, min­kä avul­la nes­teen yllä­pi­to on help­poa ja sääs­töt ovat mit­ta­vat!

Purgas-puhdistuslaite

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me par­haan hyö­dyn ja suu­rim­mat sääs­töt, joten vii­koit­tai­nen kun­non­val­von­ta kai­kil­le työs­tö­ko­neil­le sisäl­tää myös Pur­gas-puh­dis­tus­lait­teen, jon­ka avul­la monin­ker­tais­tam­me leik­kuu­nes­teen käyt­töiän ja pidäm­me ter­vey­del­le hai­tal­li­set mik­ro­bit pois­sa ilmas­ta! Hin­taan sisäl­tyy Pur­gas jokais­ta alka­vaa kym­men­tä työs­tö­ko­net­ta koh­den, jot­ta saat­te aina par­haan lop­pu­tu­lok­sen.

Ilmainen kunnonvalvonta

Tar­joam­me ensim­mäi­sen Avai­met käteen ‑kun­non­val­von­ta­pa­ke­tin ilmai­sek­si! Paket­ti sisäl­tää kaik­ki mit­tauk­set kaik­kiin työs­tö­ko­nei­siin­ne, rapor­tin tulok­sis­ta ja asian­tun­ti­joi­dem­me laa­ti­mat toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set. Lue lisää täs­tä.